Bedrijfsadviezen

PlasBossinade heeft financiële specialisten in huis

Ieder zijn vak. Vanuit die overtuiging heeft PlasBossinade sinds jaar en dag financiële specialisten in huis. Wij zorgen ervoor dat onze advocaten de financiële aspecten van juridische aangelegenheden optimaal in beeld krijgen.

Lees meer »

PlasBossinade slaat de brug

Twijfelt u wel eens of u dergelijke situaties voldoende doorziet? Heeft u ondersteuning nodig? Of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen? Op een praktische en informele manier slaan wij een brug tussen uw vakgebied en onze financiële expertise. Elk vraagstuk wordt door ons met een frisse blik benaderd, geordend en tot de kern teruggebracht. Zodat ook u de relevante aspecten goed in beeld krijgt en van daaruit de juiste actie kunt ondernemen.

U kunt bij PlasBossinade terecht voor:

  • Financieel onderzoek
  • Financiële professionalisering van uw organisatie
  • Maatwerktrainingen

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Onze bedrijfsadviseurs zijn als registeraccountant ingeschreven bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam, telefoonnummer 020-3010301, nba@nba.nl.

Veelgestelde vragen bedrijfsadvisering

Onderstaand een aantal veelgestelde juridische vragen en antwoorden over bedrijfsadvisering.

Wat is de netto contante waarde methode?

Bij deze methode wordt de waarde van een onderneming bepaald op basis van toekomstige kasstromen. Uitgegaan wordt van het in de toekomst verwachte resultaat, maar dan op kasbasis. Hierbij wordt rekening gehouden met investeringen, vandaar netto kasstromen. Deze netto kasstromen worden gekapitaliseerd, vandaar netto contant.

Hoe kan de waarde van een onderneming worden bepaald?

Dat kan op drie manieren. Er kan uitgegaan worden van het vermogen volgens de jaarrekening. Ook kan uitgegaan worden van het genormaliseerde resultaat. De derde optie is de toekomstige kasstromen. Hiermee wordt bedoeld het resultaat op kasbasis, gecorrigeerd voor investeringen.

Is de netto contante waarde methode de enige echte manier om de waarde in het economisch verkeer van een onderneming te bepalen?

Zo zien velen dat wel. Maar het moet wel zo zijn dat de waarde zoals blijkt uit de jaarrekening niet representatief is voor de potentie van de onderneming. Een belangrijk deel van de waarde ligt dan in de toekomst besloten.

Waarom zijn financiële rapportages vaak lastig te interpreteren?

De kunst is om met cijfers een verhaal te vertellen. Daarvoor is nodig dat financiële ontwikkelingen geduid worden. Zij moeten geplaatst worden in de context van het beleid en de ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de organisatie. Daarnaast moet bij de wijze van presenteren van cijferoverzichten veel meer rekening gehouden worden met de werking van ons brein.

Achteraf gezien geven cijfers over een bedrijf een veel te positief beeld. Komt de directeur (bestuurder) er mee weg door te stellen dat dit per ongeluk gebeurd is?

Als een bestuurder misleidende cijfers heeft verstrekt, dan is hij de klos, ongeacht of hij daar kwade bedoelingen mee heeft gehad. Tenzij hij kan bewijzen dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. Dit laatste is nagenoeg onmogelijk omdat rechtens is uitgemaakt dat de financiële verslaglegging een collectieve verantwoordelijkheid van het (gehele) bestuur is.

Vanwege werkzaamheden aan een toegangsweg, was een bedrijf bijna een jaar nauwelijks bereikbaar. De slechte resultaten werden toegerekend aan de onbereikbaarheid. Kan het bedrijf volstaan met overlegging van de jaarrekening?

Ongetwijfeld zal de jaarrekening van het betreffende jaar er slechter uit ziet dan van het voorafgaande jaar. Maar dat zegt nog niets. Het bedrijf moet wel aan tonen dat enkel de slechte bereikbaarheid verantwoordelijk is voor de tegenvallende cijfers. Anders wordt gewezen op bijvoorbeeld de slechte marktontwikkelingen. Om goed beslagen ten ijs te komen is dus onderzoek nodig.

Kan een registeraccountant of een advocaat alleen een forensisch onderzoek uitvoeren?

Alles kan, maar het is niet wenselijk en ook niet zo logisch. Een forensisch onderzoek richt zich vaak op personen. Dit is een glibberig pad. Registeraccountants zijn meesters in het omkeren van administraties. Echter zij zijn meestal geen meester op juridisch gebied. Denk hier bij aan de juridische spelregels bij dit soort onderzoeken, maar ook aan de bewijsvoering. Daar zijn nu juist advocaten meester in. Samen staan ze sterk.

Zijn registeraccountants, die jaarrekeningen samenstellen of goedkeuren, de juiste mensen voor een forensisch onderzoek?

Uitzonderingen bevestigen de regel, maar onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet zo is. Gespecialiseerde accountants komen beter en sneller tot resultaat dan gewone accountants.

Hoe wordt letselschade berekend?

Een belangrijke component van letselschade is inkomensschade door het verlies aan arbeidsvermogen. Om de schade te kunnen bepalen wordt gekeken naar de werkelijke inkomsten zoals uitkeringen en dergelijke. Daar wordt dan tegenover gezet het inkomen bij het ongeval weggedacht.

Hoe wordt bedrijfsschade berekend?

Voor de berekening van bedrijfsschade wordt uitgegaan van de werkelijke vermogenspositie van de onderneming. Daar wordt tegenover gezet de vermogenspositie bij de schadeveroorzakende gebeurtenis weggedacht.

Een natuurlijk persoon of een onderneming heeft schade geleden. Er wordt een advocaat en een rekenaar ingeschakeld. Maken deze kosten ook deel uit van de schade?

Inderdaad behoren de zogeheten buitengerechtelijke kosten ook tot de schade. De kosten dienen in principe te worden vergoed. Wel kan de namens de aansprakelijke optredende verzekeraar zich beroepen op redelijkheid en billijkheid.

Wordt over een nog niet vergoede schadevergoeding ook rente vergoed?

In principe wordt er de wettelijke rente over vergoed. Het moment vanaf wanneer de teller gaat lopen, verschilt van geval tot geval.

Ieder zijn vak is ook het uitgangspunt van de dienstverlening van PlasBossinade aan ondernemers en managers in uiteenlopende sectoren. Zij richten zich bij voorkeur op hun eigen vakgebied. Juist daarom weten zij de specialisten van PlasBossinade te vinden wanneer zij worden geconfronteerd met financiële kwesties. Of het nu gaat om de sturing van hun organisatie, een geschil, schade of vermeende malversaties.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar