21 scholen, één aanbestedende dienst, één opdracht, meerdere percelen

Leestijd 3 minuten

Een school die met twintig andere scholen onder een koepelorganisatie valt wil een overeenkomst sluiten voor schoonmaakdiensten. Hoe moet de waarde van deze opdracht worden geraamd? En hoe verhouden de regels voor het ramen van de waarde van de opdracht zich tot artikel 1.5 van de Aanbestedingswet, waarin is bepaald, dat de aanbesteder een opdracht in principe in meerdere percelen opdeelt? Deze vragen worden beantwoord in een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (advies 94) dat recent is gepubliceerd.

Schoonmaakdiensten voor 21 scholen één opdracht

De aanbesteder in deze zaak is een koepelorganisatie van 21 scholen in het basisonderwijs. Zij is van plan voor 4 scholen nieuwe overeenkomsten voor schoonmaakdiensten te sluiten op basis van een meervoudig onderhandse procedure. Zij meent dat de scholen als zelfstandige onderdelen zijn aan te merken, zodat bij het ramen van de waarde van de schoonmaakdiensten de waarde van de schoonmaakdiensten voor andere scholen buiten beschouwing kunnen blijven. Hierdoor wordt de drempelwaarde niet overschreden en hoeft geen Europese aanbestedingsprocedure te worden uitgeschreven.

Deze ramingsmethode kan volgens de Commissie niet door de beugel. De scholen zijn slechts als zelfstandige eenheden te beschouwen, wanneer zij beschikken over een eigen inkoopafdeling, een eigen budget, zij voorzien in de eigen behoeften en er geen bemoeienis is van de koepelorganisatie. De scholen moeten met andere woorden over een zekere autonomie beschikken. Daarvan is volgens de Commissie geen sprake. Kort gezegd maakt de koepelorganisatie de dienst uit. Zij beheert het budget, schrijft inkoopprocedures uit en probeert door inkoopvolume voordelen te creëren. De Commissie oordeelt dat de schoonmaakdiensten van verschillende scholen daarom als één opdracht moet worden beschouwd. Dit betekent dat van de totale waarde van de schoonmaakdiensten voor de verschillende scholen moet worden uitgegaan om vast te stellen of de drempelwaarde wordt overschreden.

Eén opdracht, toch meerdere percelen

De Commissie overweegt dat de aanbesteder de opdracht voor schoonmaakdiensten voor de 21 scholen niet mag splitsen met het oogmerk zich aan een (Europese) aanbestedingsplicht te onttrekken. Maar dit betekent volgens de Commissie niet dat de schoonmaakdiensten als één grote opdracht moeten worden aanbesteed. De Commissie wijst op artikel 1.5 lid 3 van de Aanbestedingswet en overweegt dat de koepelorganisatie op grond daarvan de opdracht in principe in percelen moet opdelen. De afzonderlijke percelen zullen alle Europees moeten worden aanbesteed.

Verrassend

Deze laatste overweging van de Commissie is verrassend. Uit de wetsgeschiedenis van de Aanbestedingswet valt namelijk af te leiden dat het gebod van artikel 1.5 lid 3 van de Aanbestedingswet om een opdracht in percelen op te delen alleen geldt voor samengevoegde opdrachten. Daarvan was volgens de Commissie geen sprake. Is de Commissie van oordeel dat elke opdracht in principe moet worden opgedeeld in percelen? Of geldt dit  - naast samengevoegde opdrachten - alleen voor opdrachten die op verschillende locaties moeten worden uitgevoerd? De toekomst zal het leren.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar