Bedenkingen bij de verklaring van geen bedenkingen

Leestijd 3 minuten

Vaak passen bouwplannen of nieuwe activiteiten niet (helemaal) in een bestemmingsplan. B&W kunnen dan via een omgevingsvergunning “afwijkend gebruik” afwijken van een bestemmingsplan (artikel 2.1 sub c en artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo). Dat kan meestal niet zonder instemming van de gemeenteraad. In de Wabo is geregeld dat B&W in zo’n geval een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) moeten hebben van de gemeenteraad (artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5 lid 1 Besluit Omgevingsrecht). Dat is ook wel logisch. De gemeenteraad is immers het orgaan dat een bestemmingsplan vaststelt. Als daarvan wordt afgeweken, dan ligt het voor de hand dat daarvoor toestemming van de gemeenteraad nodig is.

Ontwerp-vvgb

De procedure rond zo’n vvgb is nogal langdurig en ingewikkeld en gaat nog wel eens mis. Als B&W via een omgevingsvergunning willen afwijken van een bestemmingsplan, dan moet die omgevingsvergunning eerst in ontwerp ter inzage liggen. Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden daartegen dan zienswijzen indienen. Bij die ontwerp-omgevingsvergunning moet ook een ontwerp-vvgb ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden kunnen dan op die ontwerp-vvgb een zienswijze indienen. Die zienswijzen tegen de ontwerp-vvgb moeten vervolgens worden behandeld in de gemeenteraad.

Dat dit geen formaliteit is, blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 19 oktober 2016. B&W hadden wel een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd, maar geen ontwerp-vvgb. Dat was een belangrijk proceduregebrek want omwonenden konden nu geen zienswijzen indienen op de vvgb en kwamen dus niet bij de gemeenteraad terecht. Dat leidde tot vernietiging van de omgevingsvergunning. De procedure moest over.

Strikt genomen moeten B&W dus twee keer naar de gemeenteraad, een keer om een ontwerp-vvgb te vragen en een keer voor de definitieve vvgb. Daardoor zou de vergunningenprocedure wel heel lang duren. Veel gemeenten lossen dat op door een standaard of blanco vvgb in ontwerp ter inzage te leggen. Daarop worden dan zienswijzen ingediend, waarna B&W de gemeenteraad vragen de definitieve vvgb te verlenen. De Raad van State lijkt dit toe te staan.

Stel dat B&W een aanvraag om omgevingsvergunning niet willen verlenen; moeten zij dan toch aan de gemeenteraad vragen om al dan niet een vvgb af te geven? Daarover bestond langere tijd onduidelijkheid. In de praktijk werden onwelgevallige aanvragen vaak door B&W afgewezen, zonder de gemeenteraad te raadplegen. Sinds een uitspraak van de Raad van State van 6 april 2016 kan dat niet meer. De Raad van State sprak klip en klaar uit dat een aanvraag om omgevingsvergunning, die afwijkt van het bestemmingsplan, altijd moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Zelfs als B&W die vergunning wegens strijd met het bestemmingsplan niet willen verlenen. Als het gaat om plannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan, heeft dus de gemeenteraad het laatste woord.

Reacties

  1. Moet ik de uitspraak van de ABRvS d.d. 6 april 2016 zodanig lezen dat alleen in gevallen waarin voor afwijking van het bestemmingsplan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad nodig is, diezelfde verklaring is vereist in het geval van voorgenomen weigering? Dat lijkt mij logisch en werkbaar. Bij (1) binnenplanse afwijking heeft de gemeenteraad in het bestemmingsplan al toestemming verleend om af te wijken. Bij afwijking met toepassing van de bijlagen van het Besluit Omgevingsrecht (2) heeft de hogere wetgever ook geen vvgb nodig geacht. Is mijn conclusie juist dat bij toepassing van 1 en 2 de voorgenomen niet aan de gemeenteraad hoeft te worden voorgelegd? Degene die het meerdere mag (vergunning verlenen) mag immers ook het mindere (vergunning weigeren).

    Jan Ploeger op maandag 19 december 2016 07:54

  2. De conclusie va Jan Ploeger is uiteraard helemaal juist. De verplichting om, ook bij een door B&W voorgenomen weigering, een vvgb te vragen geldt alleen voor die gevallen waarin voor het verlenen van een omgevingsvergunning afwijkend gebruik een vvgb van de gemeenteraad noodzakelijk is (dus bij art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo)

    Robert van der Velde op maandag 19 december 2016 11:59

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar