Belangenconflict bij aanbesteding; de hoogste rechter heeft gesproken

Leestijd 2 minuten

Bij een aanbesteding moeten ondernemers een gelijke kans krijgen om de opdracht in de wacht te slepen. Om dit te waarborgen moeten belangenconflicten worden vermeden. Belangenconflicten kunnen zich op verschillende manieren voordoen, bijvoorbeeld door een relatie tussen een lid van de beoordelingscommissie en een inschrijver. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) geeft in een recent arrest aanwijzingen over hoe moet worden omgegaan met een potentieel belangenconflict.

Actieve onderzoeksplicht aanbesteder

Het HvJ EU overweegt in zijn arrest - weinig verrassend - dat een belangenconflict een schending van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie kan inhouden. Het is in de eerste plaats aan de aanbesteder om op basis van de bekende feiten te beoordelen of zich mogelijk een belangenconflict voordoet. Als dit het geval is, moet hij passende maatregelen nemen om het conflict te voorkomen of te beëindigen.

Het kan voorkomen dat een aanbesteder zelf niet bekend is met een mogelijk belangenconflict, maar een ondernemer die belangstelling heeft voor de opdracht wel. Als deze ondernemer met behulp van objectieve gegevens bijvoorbeeld kan aantonen dat er twijfel kan bestaan over de onpartijdigheid van de beoordelingscommissie, is het volgens het HvJ EU aan de aanbesteder om hier onderzoek naar te doen en zo nodig maatregelen te nemen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het opvragen van informatie en bewijsmateriaal. Volgens het HvJ EU ligt de bal dus bij de aanbesteder. Op de aanbesteder rust een actieve plicht om belangenconflicten te onderzoeken en zo nodig te beëindigen.

Gevolgen Nederlandse aanbestedingspraktijk

In de Nederlandse rechtspraak zijn ook uitspraken te vinden over belangenconflicten. Hierin wordt de bewijslast vaak bij de ondernemer gelegd. Van de ondernemer wordt niet alleen verwacht dat hij aantoont dat er sprake is van een belangenconflict, maar ook dat hierdoor de concurrentie daadwerkelijk wordt vervalst. Nederlandse rechters moeten zich in het vervolg richten naar de rechtspraak van het HvJ EU, de hoogste rechter bij de uitleg van de Europese aanbestedingsregels. Als een ondernemer een belangenconflict weet bloot te leggen, mag van hem niet worden verwacht dat hij aantoont dat de concurrentie hierdoor is vervalst. De rechter zal kritisch moeten nagaan of de aanbesteder het belangenconflict zorgvuldig heeft onderzocht en zo nodig passende maatregelen heeft genomen om concurrentievervalsing te voorkomen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar