Bio- en andere vergisters: milieueffectrapport?

Leestijd 2 minuten

Biovergisters zijn complexe installaties, niet alleen technisch, maar ook juridisch. Biovergisters dragen zonder meer bij aan de vraag naar duurzame energie, maar zijn planologisch (Wet ruimtelijke ordening) vaak moeilijk in te passen. Strenge milieuregels zijn soms nodig om omwonenden te beschermen. Niet iedere afvalstof kan zo maar verwerkt worden, ook daarvoor gelden strenge regels (Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). En soms is zelfs het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk (Wet milieubeheer, Europese M.e.r. Richtlijn).

Daarover oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 19 februari 2014. Die zaak ging over een installatie waarin een mengsel van dierlijke mest en cosubstraten werd vergist. Het bij het vergistingsproces ontstane biogas werd verbrand in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Dat is hartstikke duurzaam, maar niet altijd even prettig voor omwonenden.

Aan de hand van het Besluit milieueffectrapportage gaat de Raad van State kritisch na of zo’n installatie m.e.r.-plichtig is. Dat was niet het geval, omdat de vergunde capaciteit minder dan 100 ton per dag bedroeg. Pas boven die drempel geldt een m.e.r-plicht.

Maar daarmee zijn we er nog niet helemaal. Onder die drempel geldt misschien geen m.e.r.-plicht maar zal het bevoegd gezag toch moeten onderzoeken of er aanleiding is om ook nog een milieueffectrapport voor te schrijven. Juristen noemen dat de vergewisplicht of informele m.e.r. beoordeling. Het zou immers zo kunnen zijn dat een vergister (net) onder de drempel van 100 ton per dag blijft, maar wel vlak naast een natuurgebied ligt. In de Europese MER richtlijn – want daar komt onze Nederlandse m.e.r. regelgeving vandaan – staat omschreven wanneer er zo’n vergewisplicht of informele m.e.r beoordeling moet komen.

Kortom: duurzame energie is mooi, maar nog steeds omgeven met (te) veel regels.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar