De turboliquidatie als eindejaarsbonus

Leestijd 3 minuten

Hebt u nog een deelneming in een ‘lege’ BV of een BV waarvan de activiteiten zijn gestaakt of op korte termijn worden gestaakt? Dan kunt u met de turboliquidatie uw BV ordentelijk en relatief snel afwikkelen. Zelfs wanneer er nog baten zijn te verdelen die de afwikkeling (vereffening) normaliter aanzienlijk kunnen vertragen. Binnen groepsverhoudingen kan het bovendien fiscaal voordelig zijn een BV die daarvoor in aanmerking komt nog dit jaar te turboliquideren. Aandeelhouders in die BV kunnen het door hen opgeofferde bedrag – waaronder zogenaamde ODRleningen - voor deelnemingen als liquidatieverlies in 2017 aftrekken van de belastbare winst voor de vennootschapsbelasting. Een welkome eindejaarsbonus.

De wet bepaalt dat een rechtspersoon ophoudt te bestaan indien hij op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft. Daarom is zogenaamde turboliquidatie een snelle manier om een BV zonder baten te laten verdwijnen, ook al heeft die BV schulden. Voor de afwikkeling is enkel een ontbindingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig en de deponering van dat besluit met een formulier (‘Formulier 17a’) bij de Kamer van Koophandel waarin opgave van de ontbinding wordt gedaan. Alternatieve afwikkelingen zoals het faillissement of de wettelijke vereffeningsprocedure uit titel 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek zijn in die situaties soms omslachtig, tijdrovend, kostbaar en commercieel onwenselijk.

Vastleggen

Het is raadzaam het proces van de turboliquidatie met schulden en zonder baten zorgvuldig vast te leggen door bijvoorbeeld een bestuursverslag en vermogensopstelling op te maken. Dit om discussies achteraf met schuldeisers te voorkomen of te beperken. Het schaden van belangen van schuldeisers in dat proces kan namelijk onder omstandigheden aansprakelijkheid van bestuurders opleveren.

Aftrek

Is de BV ontbonden en zijn er geen baten te verdelen dan kan fiscaal een eventueel verlies worden afgetrokken door de BV die de aandelen hield in de geliquideerde BV. Dit verlies is veelal het (opgeofferde) bedrag dat de aandeelhouder heeft geïnvesteerd in die BV. Soms vallen hieronder ook de door de aandeelhouder aan de BV verstrekte onzakelijke leningen. Kort gezegd is daarvan sprake als zo’n lening normaliter niet met een derde wordt gesloten. Bijvoorbeeld een lening met een zakelijk gezien te hoog debiteurenrisico, een zogenaamde ODRlening. Discussies over (de aftrek van) dit soort leningen kunnen met een turboliquidatie worden vermeden of beperkt. Opgelet, is sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting dan gelden afwijkende wettelijke bepalingen waar aandacht aan moet worden geschonken.

Pseudovereffening

Regelmatig komt het voor dat een BV wel beschikt over baten en de vereffening in of buiten faillissement lange tijd – soms jaren – vergt. Met het oog op de aftrek van liquidatieverliezen door de aandeelhouder zoals hiervoor geschetst kan het in die situaties zinvol zijn de vereffening te versnellen. Dit kan worden bereikt door middel van een ‘pseudovereffening’ waarbij kort gezegd (toekomstige) baten door de te liquideren BV worden overgedragen aan een derde, bijvoorbeeld een stichting. De ‘pseudovereffenaar’ verplicht tot verdeling van de baten op de wijze zoals dat ook bij de wettelijke vereffening zou hebben plaatsgevonden. Zodoende beschikt de BV niet meer over (toekomstige) baten waardoor de weg voor een turboliquidatie open ligt. Benadrukt wordt dat dit proces zorgvuldig, ordentelijk en transparant dient plaats te vinden in het belang van de schuldeisers van de BV.

Wilt u voor het einde van het jaar een aftrek van uw liquidatieverliezen voor de vennootschapsbelasting en de pseudovereffening onderzocht hebben? Neem dan contact op met mij of Jesse Keekstra van de sectie fiscaal en insolventierecht.

 

Blog geschreven door Jesse Keekstra in samenwerking met Leen Hooites.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar