Een welkome inperking van het beheersverbod

Leestijd 3 minuten

De commanditaire vennootschap (CV) komt in het dagelijks leven geregeld voor.  Eigendom en exploitatie van schepen en vastgoed, infrastructurele en andere (bouw)projecten worden vaak ondergebracht in een CV. Kenmerk van een CV is dat deze twee soorten vennoten heeft, namelijk beherende en commanditaire vennoten.

Beherend vennoot

Een beherend vennoot is bevoegd tot het verrichten van al die handelingen die gezien de doelomschrijving van de CV tot de normale werkzaamheden van de CV behoren (zogenaamde beheershandelingen).

Een beherend vennoot is aansprakelijk voor de schulden van de CV; zijn er meer beherend vennoten, dan zijn deze elk voor het geheel (hoofdelijk) aansprakelijk voor die schulden.

Commanditaire vennoot en beheersverbod

Een commanditaire vennoot, ook wel stille vennoot genoemd, is slechts beperkt aansprakelijk voor de schulden van de CV, namelijk tot het bedrag dat hij in de CV heeft geïnvesteerd. Dit wordt anders ingeval een commanditaire vennoot zich naar buiten toe gedraagt als een beherend vennoot. Hij overtreedt dan het in artikel 21 Wetboek van koophandel opgenomen verbod om “daden van beheer” te verrichten. Doet hij dat toch, dan heeft dat op grond van die bepaling tot gevolg dat hij naast de beherend vennoot voor het geheel (hoofdelijk) aansprakelijk wordt voor alle, ook al bestaande, schulden van de CV. Ratio: door overtreding door een commanditaire vennoot van het beheersverbod kan bij derden de indruk ontstaan dat zij met een beherend vennoot te maken hebben.

In de praktijk is geregeld kritiek geuit op deze zware sanctie op overtreding van het beheersverbod.

Rechtspraak

Kort geleden heeft het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, twee uitspraken gedaan over het beheersverbod. In de eerste uitspraak (Hoge Raad 29 mei 2015) heeft de Hoge Raad beslist, in afwijking van de tot dan toe bestaande rechtspraak, dat geen sprake is van overtreding van het beheersverbod ingeval een derde op de hoogte was of behoorde te zijn van de hoedanigheid van de commanditaire vennoot.

Gezien de ratio van het beheersverbod, namelijk dat bij derden daardoor mogelijk de indruk ontstaat dat zij met een beherend vennoot van doen hebben, is deze inperking van aansprakelijkheid alleszins gerechtvaardigd.

In de tweede uitspraak (Hoge Raad 4 november 2016) heeft de Hoge Raad beslist dat in de situatie dat een en dezelfde persoon als bestuurder zowel een beherend als een commanditair vennoot kan vertegenwoordigen en onduidelijk is of hij namens de één of de ander heeft gehandeld, aangenomen moet worden dat hij als bestuurder namens de beherend vennoot heeft gehandeld, behoudens tegenbewijs. Ook deze beslissing is gerechtvaardigd, nu niet valt in te zien waarom zou moeten worden aangenomen dat die bestuurder namens een commanditaire vennoot heeft gehandeld en daarmee het beheersverbod heeft overtreden, terwijl hij ingeval hij als bestuurder van de beherend vennoot was opgetreden er niets aan de hand zou zijn. 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar