EMVI of de laagste prijs?

Leestijd 4 minuten

Sinds de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet op 1 april 2013 zijn aanbesteders bij Europese aanbestedingen verplicht ‘de economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI) als gunningscriterium te hanteren. De aanbesteder mag hiervan slechts gemotiveerd afwijken. Op 24 januari 2014 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland een interessant vonnis gewezen over deze materie. De voorzieningenrechter oordeelde dat de aanbesteder weliswaar op papier EMVI had toegepast, maar dat het gehanteerde criterium in de praktijk neerkwam op ‘de laagste prijs’. Dat is volgens de voorzieningenrechter niet toegestaan. In het vonnis komt tevens de status van een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts aan de orde.

De feiten

Een gemeente heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de realisatie van een gemeentehuis. In de aankondiging van de opdracht is EMVI als gunningscriterium vermeld. De gemeente selecteert vijf aannemers voor de gunningsfase. In de gunningsleidraad is aangegeven dat de inschrijvingen zullen worden beoordeeld op prijs en kwaliteit. Kwaliteit wordt beoordeeld op basis van een door de aannemers in te dienen planning en een plan van aanpak. Op deze onderdelen zijn in totaal maximaal 54 punten te verdienen. Het aantal toegekende punten wordt vermenigvuldigd met € 3.000,-. Het totaalbedrag (maximaal € 162.000,-) wordt als fictieve korting op de ingediende prijs in mindering gebracht.

Eén van de aannemers maakt in de inlichtingenronde bezwaar tegen het gunningscriterium. Hij meent dat kwaliteit niet zwaar genoeg weegt, waardoor gunning in feite plaatsvindt op basis van de laagste prijs in plaats van EMVI. Op een aanneemsom van € 4.000.000,- zou kwaliteit slechts voor 4% meewegen in de beoordeling van de inschrijvingen, aldus de aannemer.

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts

De gemeente handhaaft het gunningscriterium. Daarop dient de aannemer een klacht in bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. De Commissie komt op basis van de inlichtingen van een tweetal experts tot de conclusie dat de waardering van de kwalitatieve aspecten van de inschrijvingen geen significante invloed zal hebben op de beoordeling van de inschrijvingen. De aanbesteder heeft formeel EMVI als gunningscriterium gehanteerd, maar materieel komt het toegepaste criterium neer op de laagste prijs. Dit is in strijd met artikel 2.114 van de Aanbestedingswet. De Commissie verklaart de klacht van de aannemer gegrond.

De gemeente legt het oordeel van de Commissie van Aanbestedingsexperts naast zich neer. Intussen heeft de aannemer een kort geding tegen de gemeente aangespannen. Hij vordert de gemeente te veroordelen de aanbesteding te staken en de opdracht opnieuw met inachtneming van het oordeel van de Commissie van Aanbestedingsexperts aan te besteden.

Oordeel voorzieningenrechter

De aannemer doet in het kort geding een beroep op het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De voorzieningenrechter overweegt dat het advies van de Commissie voor hem niet maatgevend is. Het advies van de Commissie is immers niet bindend. Dat wil echter niet zeggen dat het advies geen waarde heeft in een procedure bij de rechtbank. De voorzieningenrechter overweegt dat betekenis kan toekomen aan de deskundigheid van de leden van de Commissie en de daarbij betrokken experts.

Dit pakt nadelig uit voor de gemeente. De gemeente bestrijdt weliswaar het oordeel van de Commissie van Aanbestedingsexperts, maar weet dit in de ogen van de voorzieningenrechter niet in voldoende mate te onderbouwen. Het had volgens de voorzieningenrechter op de weg van de gemeente gelegen om zo nodig met een advies van een deskundige het oordeel van de Commissie van Aanbestedingsexperts onderbouwd te weerleggen. Dit heeft de gemeente nagelaten. Mede op grond hiervan volgt de voorzieningenrechter het oordeel van de Commissie van Aanbestedingsexperts en  veroordeelt de gemeente de aanbesteding te staken.

Belangrijke les

Uit het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland valt een belangrijke les te leren. Als de aanbesteder conform het uitgangspunt van de Aanbestedingswet EMVI als gunningscriterium hanteert, moet daadwerkelijk gewicht worden toegekend aan de kwalitatieve aspecten van de inschrijving. Als een aanbesteder wil gunnen op basis van de laagste prijs, dan doet hij er verstandig aan open kaart te spelen en zijn beslissing in de aanbestedingsstukken te motiveren. Dit maakt een professionelere indruk dan doen alsof EMVI het gunningscriterium is, terwijl in werkelijkheid op basis van de laagste prijs wordt gegund.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar