Foutje, bedankt?

Leestijd 3 minuten

Een fout is snel gemaakt. Dat een (kleine) fout verstrekkende gevolgen kan hebben blijkt ook uit onderhavige procedure, waarin de vraag speelt of een partij terecht in de gelegenheid is gesteld om een kennelijke (reken)fout te herstellen.

De aanbestedende dienst in deze procedure heeft bij haar Nota van inlichtingen aangegeven dat inschrijvers hun te hanteren kortingspercentage op basis van een vastgestelde formule dienen te berekenen. Partij X kwam als winnaar uit de bus maar bij het narekenen van haar korting bleek dat zij een rekenfout had gemaakt. Hoewel de rekenfout is geconstateerd, bleek dat deze niet zodanig ernstig was dat de inschrijving – bij een juiste berekening – gewijzigd zou worden. De aanbestedende dienst heeft partij X daarom een termijn gegeven om de rekenfout te corrigeren, waarna zij bekend heeft gemaakt dat partij X als eerste in de ranking is geëindigd. 

Tegen deze gang van zaken is bezwaar gemaakt door inschrijver Y, geëindigd als tweede in de ranking. Hoewel vast is komen te staan dat partij X bij een juiste toepassing van de formule als eerste was geëindigd, staat eveneens vast dat partij X dit niet heeft gedaan. De formule is immers foutief toegepast. Volgens partij Y diende zij daarom als eerste in de ranking te eindigen.

De voorzieningenrechter stelt dat gebleken is dat partij X heeft bedoeld de door haar opgegeven kortingspercentages te offreren, maar per abuis de verkeerde formule heeft toegepast. Hoewel dit een kennelijke fout is, die eenvoudig hersteld kan worden, moet deze gelet op een bepaling in de aanbestedingsdocumenten worden aangemerkt als een onherstelbaar gebrek.

De aanbestedende dienst had namelijk bepaald dat, indien (onder meer) de opgave EMVI-inspanning niet voldoet aan de bijbehorende norm, dat als een onherstelbaar gebrek zal worden aangemerkt.  Een onherstelbaar gebrek leidt ertoe dat de betreffende inschrijver niet langer voor gunning in aanmerking komt. De aanbestedende dienst was volgens de voorzieningenrechter gehouden deze bepaling toe te passen op de beoordeling van de inschrijving van partij X, anders zou zij handelen in strijd met het door haar in acht te nemen transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Waarmee elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbestedende dienst wordt uitgebannen.

Een en ander leidt ertoe dat de inschrijving van partij X – ondanks de aanvankelijke mogelijkheid tot herstel – alsnog ongeldig wordt verklaard. Zo blijkt een kleine fout een dure fout te zijn.

De conclusie aan de hand van bovenstaande uitspraak is even hard als eenvoudig; wees zorgvuldig bij uw inschrijving.

Rechtbank Den Haag, 20-11-2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:15459

 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar