Gerede twijfel, verificatieplicht aanbestedende dienst?

Leestijd 3 minuten

Een aanbestedende dienst mag tijdens een aanbestedingsprocedure in beginsel uitgaan van de juistheid van stukken die een inschrijver heeft ingediend. Blijkens een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland ontslaat dit een aanbestedende dienst echter niet onverkort van de verplichting om onderzoek naar de aanbieding te verrichten.

De casus

De beknopte feiten van onderliggende uitspraak zijn als volgt. Een aanbestedende dienst bestaande uit een gemeenschappelijke regeling start een Europese openbare aanbesteding voor het inkopen van print- couverteer- en mailservices. Naast anderen schrijven partij A en B zich in. Uiteindelijk wordt gegund aan partij B. Partij A vraagt om uitleg en stelt dat in strijd met het bestek met niet-marktconforme prijzen door B is ingeschreven. De aanbestedende dienst stelt daarop dat zij partij B om een toelichting heeft verzocht. Uit deze toelichting zou niet blijken dat niet-marktconform is ingeschreven. Partij A start hierop een kort geding en stelt dat onvoldoende onderzocht is of de inschrijving daadwerkelijk marktconform is.

Objectief en transparant

De voorzieningenrechter oordeelt dat een aanbestedende dienst in beginsel mag afgaan op de juistheid van de schriftelijk verstrekte verklaringen van een inschrijver. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter ontslaat dit de aanbestedende dienst echter niet van de verplichting om de naleving van een wezenlijke eis op een bepaalde manier te verifiëren.

De voorzieningenrechter overweegt namelijk dat een aanbestedende dienst de inschrijvingen - volgens vaste (Europese) jurisprudentie - op objectieve en transparante wijze dient te toetsen aan de gunningscriteria. Daarbij volgt uit het transparantiebeginsel dat de aanbestedende dienst in staat moet zijn om na te gaan of de inschrijvingen beantwoorden aan de gunningscriteria. De aanbestedende dienst handelt in het licht van bovenstaande in strijd met de in het aanbestedingsrecht algemeen aanvaarde eisen van transparantie en gelijke behandeling, door zonder nadere motivering te stellen dat zij de door partij B opgegeven prijzen wél marktconform acht. De voorzieningenrechter gelast de aanbestedende dienst daarom nader te motiveren waar uit blijkt dat de inschrijving van B wel marktconform zou zijn.

Conclusie

Onder omstandigheden kan op een aanbestedende dienst een eigen (zelfstandige) verificatieplicht rusten, vooral wanneer er gerede twijfel bestaat ten aanzien van een onderdeel van de inschrijving, in dit geval de marktconformiteit van de prijzen waarmee is ingeschreven. Aanbestedende diensten doen er verstandig aan om niet lichtvoetig te varen op hetgeen een inschrijver stelt omtrent de marktconformiteit van haar inschrijving. Als zij dat wel doet kunnen andere inschrijvers op basis hiervan een procedure aanhangig maken,  met alle gevolgen van dien. Een gedegen onderzoek door de aanbestedende dienst kan alle partijen dus een hoop tijd (en kosten) schelen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar