Gewijzigde Aanbestedingswet 2012

Leestijd 3 minuten

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (hierna: Aw) is per 1 juli 2016 in werking getreden. Daarbij is een aantal bepalingen nader uitgewerkt in het Aanbestedingsbesluit. Voorts zijn met het wijzigen van de Aanbestedingswet 2012 ook het Aanbestedingsreglement Werken (hierna: ARW 2016) en de herziene Gids Proportionaliteit gewijzigd per 1 juli 2016.

Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)

Er is een aantal opvallende wijzigingen doorgevoerd in de Aw ten opzichte van de Aanbestedingswet 2012. De meest in de oogst springende wijziging betreft het feit dat in de Aw is bepaald dat het gunningcriterium EMVI voortaan een overkoepelende term wordt voor drie gunningcriteria. Deze drie gunningcriteria zijn:

  • beste prijs- kwaliteitverhouding (het oude EMVI);
  • laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit, ook wel levenscycluskosten genoemd; en
  • de laagste prijs.

Dat is een opmerkelijke wijziging ten opzichte van de Aanbestedingswet 2012. Daarbij geldt overigens dat zowel in de Aw als in het ARW 2016 het gebruik van de beste prijs- kwaliteitverhouding als uitgangspunt heeft te gelden. In zoverre is er niet veel veranderd. Indien de aanbestedende dienst gebruik wil maken van het gunningcriterium laagste prijs of laagste kosten, moet zij motiveren waarom de beste prijs-kwaliteitverhouding niet geschikt is.

Bij sommige opdrachten, zoals werken op basis van een RAW-bestek, ligt de keuze voor laagste prijs als gunningcriterium, waarschijnlijk meer voor de hand.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Verder is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (hierna te noemen: UEA) in de plaats gekomen van het Nederlandse model van de Eigen Verklaring. Het UEA is per 1 juli 2016 ook verplicht, zodat het model Eigen verklaring niet meer kan worden gebruikt.

Innovatiepartnerschap

Een andere verandering is dat er een nieuwe aanbestedingsprocedure is ingevoerd met betrekking tot innovatief partnerschap. Deze procedure kan worden gebruikt voor de aanschaf van producten, werken en diensten die nog niet op de markt beschikbaar zijn (of in ieder geval niet het gewenste prestatieniveau hebben). Op deze wijze kunnen bedrijven hun ideeën uitwerken tot een bruikbare oplossing, die vervolgens door de aanbestedende dienst kunnen worden afgenomen. Het hele traject kan nu worden doorlopen binnen één procedure.

Het zal even wennen zijn nu de veranderingen in de Aw zijn doorgevoerd per 1 juli 2016. Dat zal ook het geval zijn  voor wat betreft de wijziging van de terminologie met betrekking tot de EMVI in de Aw. Het heeft tijd nodig om te zien hoe ermee omgegaan wordt in de praktijk.

In de volgende blogs houden we u op de hoogte van de andere veranderingen die doorgevoerd zijn in de Aw. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, dan hoor ik het graag.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar