Handelen namens nog niet bestaande BV

Leestijd 3 minuten

Uit een recent arrest van de Hoge Raad is gebleken dat de bekrachtiging namens een nieuw opgerichte besloten vennootschap (BV) niet altijd voldoende is om de opgerichte BV aan de rechtshandeling te binden.

Verplichtingen en aansprakelijkheid

Een verkoper heeft een koopovereenkomst gesloten met een BV. Wat de verkoper niet wist is dat deze BV op dat moment nog helemaal niet bestond. De BV is pas na het moment van tekenen van de koopovereenkomst opgericht. In de oprichtingsakte is opgenomen dat alle door de oprichters namens de in oprichting zijnde BV verrichte rechtshandelingen worden bekrachtigd zodat daaruit voor de BV rechten en verplichtingen ontstaan.

Omdat de BV de verplichtingen uit de gesloten koopovereenkomst niet nakomt is de verkoper een procedure gestart tegen de personen die namens de BV (partij 2) de koopovereenkomst hebben getekend.

De verkoper heeft daarbij ook nog gesteld dat indien partij 2 geacht moet worden namens een op te richten BV te handelen, hij in dat geval hoofdelijk aansprakelijk is omdat hij wist of behoorde te weten dat de BV niet aan de verplichtingen uit de koopovereenkomst zou kunnen voldoen.

Niet gehandeld namens BV in oprichting

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof bevestigd waarin het Hof stelt dat de bestuurders van de opgerichte BV niet op grond van het vennootschapsrecht hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn voor de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst. Er is namelijk nooit gehandeld namens een BV in oprichting. Partij 2 heeft de verkoper nooit laten weten dat de BV nog niet bestond. Dit wist de verkoper niet, maar partij 2 natuurlijk wel.

Onbevoegde vertegenwoordiging

Doordat partij 2 bij het tekenen van de koopovereenkomst heeft gehandeld als gevolmachtigde van de nog niet bestaande BV moest partij 2 inderdaad jegens de verkoper instaan voor het bestaan en de omvang van de volmacht. Dit volgt uit de algemene wettelijke regeling betreffende de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Omdat partij 2 heeft gehandeld namens een niet bestaande BV is er sprake geweest van onbevoegde vertegenwoordiging. De koopovereenkomst is dan ongeldig.

Bekrachtiging

De BV had de koopovereenkomst later wel kunnen bekrachtigen. De bekrachtiging die in de oprichtingsakte van de BV is opgenomen was hiervoor alleen niet voldoende. Omdat er nooit is gehandeld namens een BV in oprichting kan de bekrachtiging zoals die uit het vennootschapsrecht volgt hier niet worden toegepast. In dat geval zijn er strengere eisen aan de bekrachtiging. De BV had de koopovereenkomst moeten bekrachtigen door de bekrachtiging aan verkoper te richten en zich er van te overtuigen dat de bekrachtiging de verkoper heeft bereikt.

De bekrachtiging in de oprichtingsakte heeft in dit geval de aansprakelijkheid wegens onbevoegde vertegenwoordiging van partij 2 dus niet weggenomen.

Handel nooit namens niet bestaande BV

Sinds de invoering van de Flex BV kunnen BV's heel snel worden opgericht. Het zal dus bijna nooit meer nodig zijn om namens een BV in oprichting te handelen. Belangrijk is echter om in ieder geval nooit te handelen namens een nog niet bestaande BV.

Mocht het toch nodig zijn om voorafgaand aan de oprichting van een BV rechtshandelingen te verrichten dan dient bij het verrichten van deze handeling altijd te worden aangegeven dat dit namens een BV in oprichting wordt gedaan zodat de wederpartij hiervan op de hoogte is en deze handelingen achteraf door de BV bekrachtigd worden.

In geval van twijfel is het advies om het zekere voor het onzekere te nemen en eerst te wachten totdat de BV is opgericht en ingeschreven.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar