Herstel van gebrek in inschrijving: een overzicht

Leestijd 4 minuten

In mijn weblogs op deze website heb ik al een aantal keren aandacht besteed aan de mogelijkheid om een gebrek in een inschrijving te herstellen. Over dit onderwerp wordt veel geprocedeerd en ontvangt PlasBossinade vaak vragen, zowel van aanbesteders als van ondernemers. Daarom hebben wij recente rechtspraak op dit gebied voor u op een rij gezet.

Hof van Justitie van de Europese Unie

Op het terrein van het Europese aanbestedingsrecht is het Hof van Justitie van de Europese Unie de hoogste rechter. Daarom is bij de beoordeling of in een concreet geval een gebrek zich leent voor herstel de rechtspraak van dit hof leidend. Het Hof van Justitie heeft twee belangrijke uitspraken gedaan over het wijzigen en aanvullen van aanmeldingen en inschrijvingen. Hieruit is de volgende maatstaf af te leiden:

 • Uitgangspunt is dat de aanbesteder bij de beoordeling van een inschrijving moet uitgaan van de stukken zoals deze van de betreffende ondernemer zijn ontvangen. De beginselen van gelijke behandeling en transparantie verzetten zich in beginsel tegen een wijziging of aanvulling van een inschrijving na het sluiten van de inschrijvingstermijn.
 • Voor aanvulling of wijziging is alleen plaats, als de ingediende stukken een eenvoudige precisering behoeven of als kennelijke materiële fouten moet worden hersteld.
 • Een wijziging of aanvulling mag er niet toe leiden dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt ingediend.
 • Als in de aanbestedingsstukken is vermeld dat een bepaald stuk of bepaalde informatie op straffe van uitsluiting moet worden verstrekt, is geen plaats voor aanvulling of herstel.
 • Een verzoek tot precisering of herstel van een gebrek moet worden gericht aan alle inschrijvers die in dezelfde situatie verkeren, het verzoek moet alle punten van de inschrijving die nadere toelichting behoeven behandelen en ten slotte moeten inschrijvers gelijk en op loyale wijze worden behandeld.

Rechtspraak Nederland 1 januari – 8 september 2014

Dit jaar zijn tot dusver elf uitspraken gepubliceerd van rechters en de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) waarin de mogelijkheid tot het herstel van een gebrek aan de orde kwam. In de volgende situaties oordeelde de rechter/CvA dat herstel van het gebrek in de gegeven omstandigheden wel was toegestaan:

 • CvA 10 februari 2014: het onjuist overnemen van aantallen in de inschrijfstaat.
 • Vzr. Rb. Den Haag 12 februari 2014: het ontbreken van een inschrijvingsstaat in digitale vorm die al in schriftelijke vorm was ingediend.
 • Vzr. Rb. Limburg 4 september 2014: het vermelden van een bedrag in plaats van een percentage van de aanneemsom dat aan social return moet worden besteed.

In de volgende situaties oordeelde de rechter/CvA dat herstel van het gebrek in de gegeven omstandigheden niet was toegestaan:

 • CvA 21 augustus 2013: het niet tijdig verstrekken van een volledige toelichting bij een inschrijvingsstaat.
 • CvA 7 februari 2014: het ontbreken van een pagina van een aanmeldingsformulier.
 • Hof Den Haag 15 februari 2014: onjuist bedrag in het inschrijvingsbiljet dat de inschrijver had bepaald door verkeerde bedragen bij elkaar op te tellen.
 • CvA 3 maart 2014: het ontbreken van een plan van aanpak.
 • Vzr. Rb. Gelderland 4 april 2014: het ontbreken van prijzen voor twee besteksposten in de inschrijvingsstaat.
 • Vzr. Rb. Den Haag 20 mei 2014: het ontbreken van het inschrijvingsbiljet.
 • Vzr. Rb. Den Haag 22 mei 2014: het niet voldoen van het ontwerp voor een parkeergarage aan de bestekseisen.
 • Vzr. Rb. Den Haag 25 juli 2014: overschrijding van het aantal toegestane pagina’s in het plan van aanpak.

Opmerking verdient dat de beoordeling van de mogelijkheid tot herstel van een gebrek telkens per geval moet plaatsvinden. De omstandigheden van het geval zijn steeds beslissend.

Conclusie

Sinds het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak heeft gedaan over de grenzen van de mogelijkheid tot herstel van gebreken, hanteren Nederlandse rechters steeds vaker dezelfde maatstaf voor de beoordeling van deze situaties. Toch is de ene rechter de andere niet. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag lijkt strenger te zijn dan zijn collega’s bij andere rechtbanken.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar