Huis voor klokkenluiders: een prettig verblijf?

Leestijd 3 minuten

Na een jarenlange periode van wetsbehandelingen is deze maand een nieuwe wet met betrekking tot klokkenluiders in werking getreden, genaamd de Wet Huis voor klokkenluiders. De wet bevat iets meer dan 20 artikelen en is voor zowel publieke als private instellingen van belang die meer dan 50 werknemers in dienst hebben.

Hieronder een korte schets met de meest belangrijke punten uit deze wet.

  • Voor alle werkgevers met meer dan 50 werknemers dient een verplichte interne klokkenluidersregeling te zijn opgesteld;
  • Bij het bestaan van deze klokkenluidersregeling is de werknemer in beginsel verplicht een eventuele misstand eerst bij zijn eigen werkgever te melden;
  • De klokkenluidersregeling geldt alleen maar voor een (vermoeden van) misstand; een misstand is iets dat maatschappelijk belang raakt. Dit maatschappelijk belang wordt dan geraakt door een schending van de wet, gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van mensen, gevaar voor het milieu of gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen;
  • Een misstand, althans het vermoeden daarvan moet gebaseerd zijn op redelijke gronden die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij of via zijn werkgever heeft opgedaan;
  • Op basis van de wet zal een zogenaamd Huis voor klokkenluiders worden opgericht, hetgeen een overheidsinstelling zal zijn, die werknemers kan helpen óf met advies óf het starten van een onderzoek naar een misstand;
  • De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht met betrekking tot het opstellen dan wel wijzigen van de klokkenluidersregeling;
  • De klokkenluidersregeling dient aan bepaalde minimumvoorwaarden te voldoen, zoals de manier waarop melding wordt gedaan, hoe daarmee wordt omgegaan, een omschrijving wanneer er sprake is van een vermoeden van misstand, bij welke persoon dit kan worden gemeld, de omschrijving over de behandeling van de melding en de privacy van de werknemer, et cetera;
  • Arbeidsrechtelijk wordt een zogenaamde benadelingsverbod opgenomen waarin vermeld staat dat de werknemer niet mag worden benadeeld door zijn werkgever als hij te goeder trouw en naar behoren een melding van een vermoeden van misstand heeft gedaan.

Mijn voorspelling is dat vooral over de vraag wat nou een misstand is in de toekomst discussies zullen ontstaan. Uit de wet blijkt dat er sprake dient te zijn van een maatschappelijk belang. Niet alle problemen binnen een onderneming zullen van maatschappelijk belang zijn. Zoals dat vaker bij zulke wetten is, zal uiteindelijk de praktijk (dat wil zeggen rechters) moeten uitmaken wanneer er sprake is van een misstand, althans het vermoeden van een misstand.

Voor werkgevers is het in elk geval van belang om ervoor te zorgen dat er een regeling voor klokkenluiders komt (althans werkgevers met meer dan 50 werknemers) omdat de werknemers dan in beginsel de verplichting hebben om een eventuele misstanden intern te melden. Als een dergelijke misstand intern wordt gemeld kunt u als werkgever tijdig ingrijpen en dat oplossen zonder dat u hierdoor imagoschade leidt doordat een dergelijke (wel of niet terechte) melding naar buiten toe wordt gebracht.

Heeft u vragen hierover of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een dergelijke regeling dan kunt u uiteraard contact met mij of met team arbeidsrecht contact opnemen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar