Is een Nota van Inlichtingen een ‘aanbestedingsstuk’?

Leestijd 3 minuten

De Aanbestedingswet verplicht aanbesteders bepaalde keuzes te motiveren. Dit geldt bijvoorbeeld voor afwijking van de voorschriften in de Gids proporionaliteit, het toepassen van de laagste prijs als gunningscriterium en het hanteren van omzeteisen. In een recent advies (https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/klachten-die-zijn-afgehandeld-door-middel-van-een-advies nummer 62) heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts zich gebogen over de vraag of die motivering nog in de Nota van Inlichtingen kan plaatsvinden.

Feiten

De klacht betrof een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor architectendiensten. Om voor selectie voor de gunningsfase in aanmerking te komen moest de gegadigde over de laatste twee boekjaren een omzet van tenminste € 400.000,-- exclusief BTW hebben behaald. Daarnaast moest de orderportefeuille van de gegadigde een omvang hebben van tenminste 35% van de gemiddelde jaaromzet.

Op grond van artikel 2.90 lid 3 van de Aanbestedingswet mogen geschiktheidseisen met betrekking tot de financiële en economische draagkracht van de gegadigde geen betrekking hebben op de omzet, tenzij de aanbesteder dit met “zwaarwegende argumenten” motiveert. Deze motivering ontbrak in de aankondiging en de selectieleidraad. Toen een gegadigde vragen stelde over de omzeteisen, kwam de aanbesteder in de Nota van Inlichtingen alsnog met een motivering voor de dag.

Oordeel Commissie

De motivering van een omzeteis moet volgens artikel 2.90 lid 3 van de Aanbestedingswet in de aanbestedingsstukken plaatsvinden. Het begrip ‘aanbestedingsstukken’ is in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet gedefinieerd als alle documenten in een aanbestedingsprocedure die door de aanbesteder in de procedure zijn gebracht. De Commissie aarzelt of de Nota van Inlichtingen hieronder valt. In de wetsgeschiedenis van de Aanbestedingswet wordt onderscheid gemaakt tussen aanbestedingsstukken, waaronder in ieder geval de aankondiging, het bestek en de selectieleidraad vallen, en “correspondentie (…) waarin allerlei mededelingen worden gedaan”. Na lang wikken en wegen oordeelt Commissie dat de Nota van Inlichtingen tot de categorie ‘correspondentie’ moet worden gerekend. Zij vindt voor deze uitleg steun in onder andere artikel 2.54 lid 1 van de Aanbestedingswet, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen ‘aanbestedingsstukken’ enerzijds en ‘inlichtingen’ anderzijds.

De Nota van Inlichtingen valt dus niet onder het begrip ‘aanbestedingsstukken’. De Commissie concludeert dan ook dat de motivering van omzeteisen niet pas in de Nota van Inlichtingen had mogen plaatsvinden. De aanbesteder heeft dus artikel 2.90 lid 3 van de Aanbestedingswet geschonden.

Overigens verklaart de Commissie de klacht uiteindelijk ongegrond. Zij oordeelt dat de inbreuk op de motiveringsplicht van artikel 2.90 lid 3 van de Aanbestedingswet geen schending van het gelijkheidsbeginsel tot gevolg heeft gehad.

Conclusie

De Aanbestedingswet dwingt aanbesteders na te denken over de keuzes die zij maken en deze schriftelijk te verantwoorden. Het is afwachten of de rechter net als de Commissie van mening is dat de Nota van Inlichtingen niet tot de in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet bedoelde ‘aanbestedingstukken’ kan worden gerekend. Aanbesteders die het zekere voor het onzekere nemen, doen er intussen verstandig aan de vereiste motiveringen direct in de aankondiging, de selectieleidraad of de gunningsleidraad op te nemen. Gelukkig zijn er handige checklists (http://www.pianoo.nl/document/8003/checklist-motiveringen-in-aanbestedingsproces) beschikbaar om na te gaan of alle vereiste motiveringen zijn opgenomen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar