Kappen van bomen: over de bomen en het bos

Leestijd 4 minuten

De meeste mensen houden wel van groen. Maar soms kunnen bomen ook in de weg staan, bijvoorbeeld voor wie wil bouwen. Voor de kap van bomen gelden nogal wat regels. Die zijn per 1 januari 2017 niet meer te vinden in de Boswet maar in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het blijft lastig.

Onlangs dreigde de uitstel van de kap van circa 20 bomen voor anderhalf jaar vertraging te zorgen bij de aanleg van de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Die 20 bomen zouden een essentieel foerageergebied vormen voor een kolonie dwergvleermuizen. Tot opluchting van de aannemer en waarschijnlijk veel Groningers wees de Raad van State de gevraagde schorsing van de verleende vergunningen af. De bomen zijn inmiddels gekapt.

Veel regels

Voor het kappen van bomen gelden veel regels. Die kunnen per gemeente en per provincie verschillen.

  • Binnen de bebouwde kom geldt meestal een kapverbod op grond van de algemene plaatselijke verordening of een gemeentelijke bomenverordening.
  • Buiten de bebouwde kom is het kappen van bomen geregeld in de Wet natuurbescherming (voorheen de Boswet) (artikel 4.1 tot en met 4.9).

Maar om het moeilijk te maken; gemeenten kunnen ook regels stellen voor bomen buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld in een bestemmingsplan.

Bebouwde kom

Wat wel en geen bebouwde kom is, moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. De bebouwde kom in de zin van de Wnb is dus wat anders dan de bebouwde kom die wordt begrensd door de bekende blauwe plaatsnaamborden. Twijfelt u, vraag dan bij de gemeente naar de kaart met daarop de ‘Boswetbebouwde kom’.

Binnen de bebouwde kom

Wie binnen de bebouwde kom een boom wil kappen, moet de gemeentelijke regelgeving induiken. Per gemeente kan verschillen welke bomen wel en welke niet kapvergunningsplichtig zijn. De ene gemeente werkt met een minimum diameter, in de andere gemeentelijke verordening staat een minimale omtrek. Niet alle gemeenten werken met een vergunningsplicht; in sommige gemeenten kan worden volstaan met een melding, maar dat geldt dan vaak weer niet voor beeldbepalende of monumentale bomen.

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht voor degene die een houtopstand wil vellen. Die velling moet worden gemeld bij Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie. De acceptatie van die melding is een administratieve handeling; het is geen besluit waartegen derden bezwaar kunnen maken.

De Wnb kent een aantal uitzonderingen op de meldplicht bij velling, bijvoorbeeld als het gaat om het rooien van kerstbomen (die dan niet ouder mogen zijn dan 20 jaar), populieren of wilgen, bestaande wegbeplantingen of beplantingen langs waterwegen en voor het vellen van bepaalde boomsoorten voor de productie van biomassa.

Verder bepaalt de Wnb dat de gevelde houtopstand binnen drie jaren moet worden herplant. Bij overdracht van de grond moet de verplichting tot herplanting uitdrukkelijk in de leveringsakte worden opgenomen. GS van de provincie kunnen ontheffing verlenen van de herplantplicht. Veel provincies hebben daarvoor – helaas per provincie verschillende – (beleids)regels.

Vogels en vleermuizen

Als bomen nesten bevatten of een verblijfplaats of foerageergebied voor vleermuizen, wordt het allemaal nog ingewikkelder. In dat geval moet u voor het verstoren van die nesten, rustplaatsen of foerageergebieden bij GS afzonderlijke vergunningen aanvragen op grond van de Wnb.

In de praktijk wordt vaak gesteld dat tijdens het broedseizoen niet gekapt mag worden. Dat is niet helemaal juist. Anders dan veel mensen denken, staat niet in de wet wat exact het broedseizoen is. Als vuistregel wordt vaak aangehouden vanaf 15 maart tot en met 15 september, maar dat verschilt per vogelsoort. Als vooraf is vastgesteld dat een boom geen nesten bevat, is mag er ook in het ‘broedseizoen’ gewoon worden gekapt.

De meeste vogels maken elk jaar een nieuw nest. Er zijn ook vogels die hun nest jaarrond gebruiken als rustplaats (bijvoorbeeld de steenuil) of elk jaar naar hetzelfde nest terugkeren (veel roofvogels). Die nesten zijn dus niet alleen in de broedperiode beschermd, maar jaarrond. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor nesten van koloniebroeders als roeken.

Door de bomen het bos...

Wie geluk heeft hoeft de kap van een boom alleen maar even te melden bij B&W (in de bebouwde kom) of GS (buiten de bebouwde kom). Maar gaat het om een bijzondere boom of houtopstand, dan heeft u één of meer vergunningen nodig. En zitten er ook nog vogels of vleermuizen in, dan bent u het haasje en komen er nog meer (Wnb-) vergunningen bij.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar