Let op: rol aanbestedingsrecht na definitieve gunning niet uitgespeeld

Leestijd 2 minuten

Een aanbestedingsprocedures eindigt meestal met de definitieve gunning van de opdracht. Maar daarmee is de rol van het aanbestedingsrecht nog niet uitgespeeld. Een opdracht mag namelijk tijdens de uitvoering niet ‘wezenlijk’ worden gewijzigd. Anders is sprake van een nieuwe opdracht waarvoor een aanbestedingsplicht geldt.

De aanbesteder had in december 2013 een opdracht gegund voor het inrichten en onderhouden van schietbanen en schietsimulatieruimten. Op basis van de model basisovereenkomst die bij de aanbestedingsdocumenten was gevoegd, moest het werk uiterlijk 14 november 2014 gereed zijn. Anders zou een boete verschuldigd zijn van € 2.000,-- per dag. Deze termijn bleek niet te zijn gehaald door de ondernemer waaraan de opdracht was gegund. Er was bovendien geen contractuele boete opgelegd. De ondernemer die bij de aanbesteding als tweede was geëindigd, meende dat de opdracht hierdoor wezenlijk was gewijzigd en dat de opdracht daarom opnieuw moest worden aanbesteed.

Wanneer wezenlijke wijziging?

De voorzieningenrechter erkent dat een opdracht die tijdens de uitvoering wezenlijk wordt gewijzigd opnieuw moet worden aanbesteed. Van een wezenlijke wijziging is sprake indien:

  1. in de overeenkomst voorwaarden worden opgenomen die, wanneer zij in de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure waren vermeld, zouden hebben geleid tot toelating van andere inschrijvers of de keuze voor een andere offerte; of
  2. de opdracht in belangrijke mate wordt uitgebreid tot diensten die oorspronkelijk niet waren opgenomen; of
  3. het economisch evenwicht van de overeenkomst wordt gewijzigd in het voordeel van de opdrachtnemer op een wijze die oorspronkelijk niet was bedoeld.

Verschuiving opleverdatum in dit geval geen wezenlijke wijziging

De voorzieningenrechter oordeelt dat in deze zaak niet aan één van deze criteria is voldaan De opdracht was circa zeven maanden later dan gepland gegund. Daarom was de oorspronkelijke opleverdatum verschoven. Bovendien was de ontstane vertraging aan de aanbesteder zelf te wijten. Gelet op deze omstandigheden was de oorspronkelijke opleverdatum van 14 november 2014 niet te handhaven. Door een wijziging van de opleverdatum werd het economisch evenwicht van de overeenkomst dus niet in het voordeel van de opdrachtnemer gewijzigd. Andere gronden om aan te nemen dat sprake is van een wezenlijke wijziging ontbreken eveneens volgens de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat het verleende uitstel niet als wezenlijke wijziging is te beschouwen. Er is dus geen sprake van een opdracht die opnieuw moet worden aanbesteed.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar