Milieueffectrapportage bij bedrijventerreinen

Leestijd 2 minuten

De regels over de milieueffectrapportage (mer) zijn er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. Zaken gaan ook nogal eens mis, waarvan ik vind dat zij eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Zo weten we bijvoorbeeld al meer dan tien jaren dat het splitsen van activiteiten, om aan een mer(beoordelings)plicht te ontkomen niet werkt. Toch leek zo’n splitsing aan de orde in een Afdelingsuitspraak van 29 april 2015.

Meer dan de drempelwaarde

Voor de uitbreiding van industrieterreinen geldt een mer-beoordelingsplicht vanaf een oppervlakte van 75 ha (onderdeel D, categorie 11.3). Het bestemmingsplan “bedrijventerrein Foodpark” van de Gemeente Veghel voorzag in een bedrijventerrein van circa 39 ha. Maar dat was slechts fase I. Uit een Structuurvisie bleek dat die fase I niet op zichzelf stond maar deel uitmaakt van een totale ontwikkeling van bedrijventerrein Foodpark Kempkens, met een oppervlakte van 100 ha. De tweede fase, ca 61 ha, was nog niet helemaal zeker. Dat had te maken met het tracé van een nog aan te leggen rondweg en uiteraard met de marktvraag.

Omdat 39 ha beduidend minder is dan de drempelwaarde van 75 ha, had de gemeenteraad volstaan met een eenvoudige en vormvrije mer-beoordeling (artikel 2 lid 5 Besluit milieueffectrapportage). De Raad van State is daar snel mee klaar: ook al is fase II nog onzeker, dat doet er niet aan af dat de ontwikkeling van het totale bedrijventerrein, gelet op het vastgestelde gemeentelijk beleid, vanaf het begin van het besluitvormingsproces is beoogd. Dat betekent dat het mer-technisch gezien gaat om een bedrijvenpark van 100 ha.

Dat is meer dan de drempelwaarde en daarom diende een formele mer-beoordelingsprocedure te worden gevolgd (artikel 7.16 e.v. Wm). Dat was niet gebeurd en het bestemmingsplan werd dan ook vernietigd. Zoals vaker bij mer-gebreken zit ‘lussen’ met een tussenuitspraak er niet in en moet de gehele procedure over, inclusief formele mer-beroordelingsprocedure.

Zekere voor het onzekere

Neem bij mer-kwesties het zekere voor het onzekere. De mer-regels worden door de Raad van State vaak ruim uitgelegd en indringend getoetst. Eventuele strijdigheid met mer-regels laat zich niet eenvoudig ‘oplussen’.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar