Motivering gunningsbeslissing

Leestijd 3 minuten

Kent u dat? U heeft meegedaan aan een aanbesteding en net niet gewonnen. Dat u niet alle aanbestedingen wint is op zich logisch, er zijn immers meer kapers op de kust. Maar als de aanbestedende dienst niet goed uitlegt waarom die ander wel heeft gewonnen heeft en u juist niet, dan blijft dat toch knagen.

Het criterium dat wordt gebruikt voor de gunning van een opdracht, is tegenwoordig standaard de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Vroeger kwam het  criterium ‘laagste prijs’ ook nog veel voor.  Maar met de EMVI als uitgangspunt wordt naast prijs ook altijd gekeken naar kwaliteit. In veel gevallen weegt prijs overigens nog wel het zwaarst (vaak 60 of 70%), maar af en toe zie je een aanbesteding waarin kwaliteit zwaarder weegt dan een gunstige prijs.

In welke verhouding zij ook meeweegt, kwaliteit blijft veelal een subjectief begrip. Aangezien het aanbestedingsrecht verlangt dat een beoordelingssystematiek objectief moet zijn en de beginselen van  transparantie en gelijkwaardigheid daarop van toepassing zijn, dient een aanbestedende dienst ook ten aanzien van de gewenste kwaliteit de gunningscriteria zo te formuleren dat voor de inschrijvers volstrekt duidelijk is aan welke eisen hun aanbiedingen moeten voldoen. Ook dient op voorhand duidelijk te zijn aan de hand van welk zo objectief mogelijke systeem beoordeeld zal worden of en in welke mate de inschrijvingen aan de kwaliteitseisen voldoen.

De uiteindelijke keuze van de aanbestedende dienst dient vervolgens dusdanig gemotiveerd te worden, dat het voor de afgewezen inschrijvers mogelijk is om te toetsen of de beoordeling correct heeft plaatsgevonden en te controleren of de beoordeling de keuze van de aanbestedende dienst wel rechtvaardigt.

Er is veel jurisprudentie over de mate waarin aanbestedende diensten hun beslissingen moeten motiveren. Vaak gaat het dan over inhoudelijke punten, waarbij een afgewezen inschrijver het niet eens is met de waardering van een bepaald kwaliteitsaspect. De rechter mag niet op de stoel van de aanbestedende dienst gaan zitten en dus niet toetsen of hij dezelfde waardering zou geven. Wel mag de rechter toetsen of de motivering van de aanbestedende dienst niet onredelijk is, de waarderingen van de verschillende inschrijvingen niet innerlijk tegenstrijdig zijn of domweg onjuist zijn.

Naast discussies over inhoudelijke waarderingen, komt het ook nogal eens voor dat aanbestedende diensten weigeren om hun beslissingen voldoende te motiveren of voldoende informatie te verstrekken om de inschrijvers in staat te stellen om de beoordeling te controleren. Soms wordt gesteld dat die informatie commercieel gevoelig zou liggen. Soms wordt slechts gesteld door de aanbestedende dienst dat zij niet verplicht is om informatie te verstrekken. Zoals zojuist al naar voren kwam, moeten inschrijvers echter in staat zijn om te controleren of de beoordeling correct heeft plaatsgevonden en of de keuze van de aanbestedende dienst gerechtvaardigd is. De combinatie van informatie en toelichting zal dus altijd zodanig moeten zijn dat de handelwijze en keuze van de aanbestedende dienst controleerbaar is. Geen enkel argument kan in de weg staan aan dat beginsel.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar