Natuurcompensatie bij Natura 2000-gebieden

Leestijd 2 minuten

Op 15 mei 2014 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan over de aanleg van compenserende milieumaatregelen. Vaak wordt namelijk bij de aanleg van projecten die de natuur kunnen aantasten gekozen voor een vorm van natuurcompensatie. Bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe natuur. Het arrest gaat over het Nederlandse Tracébesluit voor de verbreding van de Rijksweg A2 tussen Den Bosch en Eindhoven.

ADC-toets

Die wegverbreding zou leiden tot significante negatieve gevolgen voor beschermde natuurgebieden. De Natuurbeschermingswet schrijft dan voor dat zo’n project alleen mag doorgaan na een zogeheten ADC-toets. Een ADC-toets houdt – kort gezegd – in dat moet worden aangetoond dat er geen alternatieven zijn (A), dat er sprake moet zijn dwingende redenen van groot openbaar belang (D) en dat compenserende maatregelen (C) gewaarborgd moeten zijn. Zo’n ADC-toets is niet populair. Die toets kost tijd en geld is soms riskant: stel je eens voor dat er voor het gewenste project wel alternatieven zijn…

Compensatienatuur?

Om die ADC-toets te voorkomen wordt er vaak voor gekozen om – tegelijkertijd met het project – alvast te zorgen voor compensatienatuur (bijvoorbeeld nieuwe natuurgebieden). De gedachte is dan dat er per saldo geen achteruitgang plaatsvindt en er daarom géén sprake is van significante negatieve gevolgen. Als er geen significante negatieve gevolgen zijn, blijft de ADC-toets achterwege. En daar is het initiatiefnemers vaak om te doen.

Het Hof van Justitie zet nu een streep door deze aanpak. Het Hof oordeelt kort gezegd dat bij de vraag of sprake is van significante negatieve gevolgen alleen mag worden gekeken naar het project zelf, en dus niet naar allerlei compenserende maatregelen. Dat betekent dat bij de vraag of een project significante negatieve gevolgen kan hebben, geen rekening gehouden mag worden met positieve gevolgen van nieuwe natuur. En dat betekent dat vaker dan voorheen een ADC-toets nodig zal zijn.

Het is van groot belang om daarmee – ook in lopende projecten – nu alvast rekening te houden.

Hier in het noorden zullen wij er niet zoveel last van hebben, maar het arrest van het Hof leidt er waarschijnlijk toe dat de verbreding van de Rijksweg A2 tussen Eindhoven en Den Bosch nog wel even op zich zal laten wachten.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar