Planologische kruimels en milieueffectrapportage

Leestijd 2 minuten

De planologische kruimellijst is een lijst met projecten waarvoor – als zij niet in een bestemmingsplan passen – snel en eenvoudig toch een omgevingsvergunning kan worden verleend (artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor)). In de praktijk noemen wij dit planologische kruimels. Veel van de projecten op die lijst zijn inderdaad niet zo indrukwekkend (dakkapellen, transformatorhuisjes, antenne-installaties). Andere projecten echter zijn bepaald geen kruimels, maar kunnen zien op grote ruimtelijke activiteiten, zoals bijbehorende bouwwerken, zonder oppervlaktebeperking, binnen de bebouwde kom, gebruikswijzigingen van bouwwerken en nagenoeg iedere “tijdelijke” afwijking van het bestemmingsplan tot maximaal 10 jaar.

Het transformeren van een (fors) kantoorpand naar een andere bestemming (wonen) kan als planologische kruimel dus snel worden vergund. Voor het vergunnen van deze activiteiten in afwijking van het bestemmingsplan, geldt namelijk reguliere Wabo-procedure met een beslistermijn van maximaal acht weken. Dat betekent dat deze projecten eenvoudig en efficiënt vergund kunnen worden, ook al zijn zij in omvang en impact soms zeer fors.

Er gelden wel beperkingen. De reguliere procedure geldt niet als zo’n planologische kruimel wordt gerealiseerd in beschermd stads- of dorpsgezicht (artikel 4 lid 2 bijlage II Bor).

Verder gelden de kruimels “gebruikswijziging van bouwwerken” en “tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan” niet voor activiteiten die zijn genoemd in de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (artikel 5 lid 6 bijlage II Bor). Daarover gaat een recente en belangrijke uitspraak van de Raad van State. Daarin oordeelde de Raad van State dat het voor deze uitzondering niet uitmaakt of de in het Besluit m.e.r genoemde drempelwaarden worden overschreden. Als het gaat om een activiteit die is genoemd in kolom 1 van de Bijlage bij het Besluit m.e.r. (bijvoorbeeld een stedelijk ontwikkelingsproject), dan kan niet met de planologische kruimellijst omgevingsvergunning worden verleend voor een gebruikswijziging of een tijdelijk afwijking van het bestemmingsplan; ook niet als de te vergunnen activiteit ver beneden de drempelwaarden blijft. Dat betekent dat voor dit soort projecten de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd moet worden (ter inzage legging ontwerpbesluit en stukken, zienswijzen) met een maximale doorlooptijd van zes maanden.

Het is goed dat daarover nu duidelijkheid bestaat. Jammer is wel dat de praktische toepassing van de planologische kruimellijst daardoor wordt beperkt.

 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar