Procederen over windparken. Wie is belanghebbende?

Leestijd 3 minuten

De bouw van windparken levert bij omwonenden nogal eens emotie en verzet op. Vergunningen voor windparken leiden vaak tot procedures bij de bestuursrechter. Maar niet iedereen die zich betrokken voelt bij de openheid van een bepaald gebied en niet iedereen die ergens in de verte een windturbine kan zien, kan naar de bestuursrechter. Daarvoor moet iemand belanghebbende zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht; alleen belanghebbenden kunnen bestuursrechtelijk procederen.

Belanghebbende bij windparken op land

Over de vraag wie wel en wie geen belanghebbende is bij besluiten met een ruimtelijke uitstraling (bestemmingsplannen, bouwvergunningen, milieuvergunningen) is veel rechtspraak. De algemene lijn is dat men  gevolgen van enige betekenis  moet ondervinden, maar wat dat zijn verschilt per geval. Voor windturbines op land heeft de Raad van State in een uitspraak van 21 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:616) toch een duidelijke begrenzing aangegeven. Kennelijk wil de Raad van State voorkomen dat bij ieder op te richten windpark opnieuw een discussie plaatsvindt over wie wel of niet kan procederen.

Voor windparken op land hanteert de Raad van State als uitgangspunt dat iemand belanghebbende is als hij zich bevindt binnen een afstand van tien keer de tiphoogte van een windturbine. De Raad van State deed deze uitspraak in een procedure over windturbines in de Drentse veenkoloniën met een tiphoogte van 210,5 meter.  Tot 2105 meter afstand was men dus belanghebbende.  De Raad van State is zich ervan bewust dat ook op een grotere afstand zicht op een windturbine bestaat. Maar op die grotere afstand is van gevolgen van enige betekenis geen sprake meer en is men dus geen belanghebbende.

Geen regel zonder uitzondering. In zeer bijzondere omstandigheden zal ook buiten de straal van tien keer de tiphoogte sprake kunnen zijn van belanghebbendheid, maar dat zal men dan wel bijzonder goed moeten motiveren.

Belanghebbendheid bij windparken op zee

De Raad van State-uitspraak ziet alleen op windparken op land. In een uitspraak van 6 december 2017 oordeelde de Raad van State over de belanghebbendheid van kustbewoners die procedeerden tegen vergunningen voor een windpark op zee dat zich op 22,2 kilometer uit de kust van Noordwijk moest gaan bevinden met een maximum tiphoogte van 251 meter. Ook in dat geval vond de Raad van State de afstand te groot om nog te kunnen spreken van gevolgen van enige betekenis. Daarbij speelde niet alleen de grote afstand een rol, maar ook het feit dat vanwege het – vrij vertaald – grijze Nederlandse weer de windturbines slechts ongeveer 20% van de tijd zichtbaar zouden zijn.

Deze uitspraken maken duidelijk dat niet iedereen die zich betrokken voelt bij windenergie of (subjectief) last heeft van windturbines daartegen ook daadwerkelijk kan procederen. Daarvoor moet men dus écht belanghebbende zijn, gevolgen van enige betekenis ondervinden en dus redelijk in de buurt wonen.

Reacties

 1. Ooit was men - bij het kappen van Bomen - alleen belanghebbende als men zicht op de Bomen had vanuit de woning (!).
  1. Iemand die ergens 8 uur werkt en 8 uur zicht op de te kappen Bomen heeft -
  zou dus nooit belanghebbende zijn.
  Terwijl internationale onderzoeken uitwijzen dat groen en Bomen de werkplek
  doet veraangenamen en de gezondheid doet verhogen.
  2. Het zichtcriterium betekende ook dat elke blinde nooit belanghebbende zou
  zijn.
  3. Het zichtcriterium betekende tevens dat alleen huisvaders en huismoeder
  belanghebbenden waren en de werkende partner niet.
  De werkende partner zag immers de Boom te weinig uren...
  De werkende partner kwam - zeker in de winter - te laat thuis om nog
  van de Bomen te genieten.

  Mr. Gerard Breuker heeft al in 1999 - via het omgevingscriterium - betoogt dat ik zeer dichtbij het Noorderplantsoen wonende, door het kappen van de mij geliefde Bomen wel degelijk in mijn belangen wordt geschaad.

  De laatste jaren doet iedereen (Raad van State voorop) hun uiterste best om
  - volkomen onterecht en vroegtijdig - een te beperkt omgevingscriterium te hanteren of om zelfs het zicht-criterium weer van stal te halen: bij bijvoorbeeld windmolens.

  De Algemene wet bestuursrecht kent echter slechts 1 specifiek uitgangspunt.
  De Algemene wet bestuursrecht stelt - hoe geniaal - dat een IEDER juridisch belanghebbende is, die kan aantonen dat zijn/haar belang wordt geschaad.
  Punt.

  Elke vooringenomen beperking van het belanghebbend begrip - zicht of 10x de hoogte - is zodoende strijdig met de VOOR IEDEREEN geldende basis uitgangspunten van de Awb.

  Sterker:
  Elke poging om een te beperkt belanghebbende begrip te introduceren is WEDEROM niet gebaseerd op liefde, medemenselijkheid en betrokkenheid.
  De vooraf bepaalde inperking van belanghebbendheid is geent op de chronische wrede - en ouderwetse - manier van denken die al eeuwen is gebaseerd op: MACHTSMISBRUIK.

  Machtsmisbruik:
  - Het zonder belangenafweging al bij voorbaat af te wijzen van betrokken
  burgers die van mening zijn dat zij wel belanghebbende zijn.
  - Het bewust buitensluiten van gemotiveerde betrokken burgers!

  <>
  Mevrouw Kiki

  Mevrouw Kiki op maandag 20 augustus 2018 15:43

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar