Rechtsbescherming ondernemer bij aanbesteding kan beter

Leestijd 2 minuten

Aanbestedingsprocedures verlopen niet altijd volgens de regels. Ondernemers die door een fout van de aanbesteder een opdracht mislopen, kunnen naar de rechter stappen. In een kort geding kan de rechter de aanbesteder dwingen de fout te herstellen, zodat de benadeelde ondernemer de opdracht alsnog in de wacht kan slepen. In een zogenaamde bodemprocedure kan de rechter schadevergoeding aan een ondernemer toekennen of een gesloten overeenkomst vernietigen.

Promotieonderzoek

Ik heb promotieonderzoek gedaan naar de rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures in Nederland. Uit mijn onderzoek blijkt dat de Aanbestedingswet 2012 op dit gebied valt te verbeteren.

Europese en nationale regels

De Nederlandse aanbestedingregels hebben hun wortels in het Europees recht. In ‘Brussel’ zijn twee richtlijnen vastgesteld waarin eisen worden gesteld aan de rechtsregels van de landen van de EU op het gebied van de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbestedingen. Nederland is verplicht om zijn nationale recht met deze richtlijnen in overeenstemming te brengen. In de eerste plaats is onderzocht in hoeverre het Nederlandse recht voldoet aan de door het Europese recht gestelde eisen en in de tweede plaats heb ik onderzoek gedaan naar de samenhang van de regels voor de rechtsbescherming van ondernemers.

Conformiteit met het Europees recht

Het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming is in hoofdlijnen in overeenstemming met het Europees recht, maar de Aanbestedingswet 2012 bevat een aantal hiaten. Zo zijn aanbesteders op grond van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen verplicht om te motiveren waarom zij een aanbestedingsprocedure intrekken. Deze verplichting is niet in de Aanbestedingswet 2012 opgenomen. In sommige situaties hebben ondernemers recht op vergoeding van de offertekosten, wanneer de aanbesteder een fout heeft gemaakt. Deze bepaling ontbreekt ook in de Nederlandse regelgeving, hoewel de richtlijn waarin dit recht is neergelegd meer dan twintig jaar geleden in werking is getreden.

Samenhang van de regelgeving

Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zijn belangrijke waarden in ons recht. Om deze waarden te waarborgen moeten de regels voor de handhaving van de aanbestedingsregels passen in het bestaande recht en onderling samenhang vertonen.

De samenhang van die regels valt te verbeteren. Neem bijvoorbeeld de regeling voor geheimhouding. Aanbesteders zijn in Europese aanbestedingsprocedures verplicht ontvangen documenten van inschrijvers vertrouwelijk te behandelen. Een vergelijkbare regeling ontbreekt voor nationale aanbestedingen. Daarvoor is geen goede reden te bedenken.Ik pleit er in mijn proefschrift onder meer voor de geheimhoudingsregeling ook voor nationale aanbestedingen te laten gelden.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar