Relatie tussen recht en realiteit

Leestijd 3 minuten

De Eemsdeltaregio is in meerdere opzichten in beweging.

In een tijd waarin de economie onder druk staat vindt rondom de havens de nodige economische bedrijvigheid plaats. Voorbereidingen voor de plaatsing van offshore windturbines zijn in volle gang. Een kleine twee maanden geleden is biomassacentrale ‘Golden Raand’ in gebruik genomen. Op dit moment wordt gesproken over de vestiging van een kabelfabriek in de Eemshaven. De andere kant van de medaille bevat Aldel en een aantal gelieerde bedrijven die failliet gingen.

Helaas beweegt de regio Groningen ook in letterlijk opzicht.

De gaswinningsproblematiek domineert de laatste maanden het nieuws. Enigszins gefragmenteerd kwam informatie naar buiten, gebaseerd op de onderzoeken die minster Kamp en de NAM hebben uitgezet. Diverse deskundigen hebben hun licht laten schijnen over de aard van de bevingen in het Groningenveld, onzekerheidsanalyses, risicoberekeningen, schadeverwachtingen en compensatie. Belangengroeperingen hebben hun achterban gemobiliseerd, voorgelicht en onder de juridische wapenen gebracht. De gedachte dat – los van de in sommige situaties dramatische gevolgen – van de compensatiegelden ook een economische impuls kan uitgaan durven maar weinigen toe te laten.

De contouren van het kabinetsbesluit waren vanaf medio januari bekend. Met de formele bekendmaking van het gaswinningsbesluit is de inspraakperiode vanaf 14 maart gestart. Gedurende zes weken kunnen burgers en ondernemers in het gebied hun bevindingen over het besluit en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken kenbaar maken. Daarmee wordt een link gelegd tussen de dagelijkse praktijk – van scheuren, angst en onzekerheid over de toekomst – en ‘het recht’ dat bepaalt waaraan het winningsplan en het instemmingsbesluit moeten voldoen.

Meer nog dan in andere situaties blijkt dat juridische regels en afwegingskaders geen doel op zich zijn. Het is de praktijk waarin zich ingrijpende vraagstukken voordoen en wetten en regelgeving die instrumenteel moeten leiden tot een evenredige belangenafweging. Recht is geen vorm, maar inhoud. Recht moet niet worden beoefend, maar gedaan.

Voorzichtigheid is thans geboden. In de komende weken zal het nodige juridische gekrakeel ontstaan. Ondanks de hoeveelheid geproduceerd papier zal worden gesteld dat de onderzoeken onvoldoende inzicht geven in de ingewikkelde materie. Deskundigen zullen de wederzijdse aannames en uitgangspunten bestrijden. In de discussie over mensenrechten komt onvermijdelijk aan de orde of de Groningse situatie vergelijkbaar is met mensenrechtenschendingen elders en of ‘de Staat’ zijn verplichtingen heeft verzaakt. Hoe moet worden vastgesteld welke economische schade wordt veroorzaakt? Welke compensatie doet recht aan het in de regio geleden nadeel? Is waardedaling van onroerend goed in het gebied te relateren aan ‘De Krimpregio’ of aardbevingen?

Bewoners van het gebied weten echter prima welke gevolgen aardbevingen in hun leven hebben.
Ontruimde huizen en instortingsgevaar werpen een nieuw licht op ‘het recht op leven’ in Nederland.
Ondernemers becijferen zonder enig probleem de schade die zij lijden.                
Gemeenten rekenen met een OZB-inkomstendaling in 2014 en komende jaren.   
De leefbaarheid van de regio staat misschien wel onder druk.

De noordelijke economie en regio zijn in beweging. Bij het juridische wapengekletter over schade, mensenrechtenschending en staatskas mogen inwoners en ondernemers in het gebied niet worden vergeten. Dat is de relatie tussen recht en realiteit.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar