Samenstelling grond en RAW-systematiek

Leestijd 2 minuten

In deze procedure is de vraag aan de orde op wie het risico rust dat de grond afwijkt van het bestek. Dit is een vraag die in de praktijk veelvuldig voorkomt.

In onderhavig geval had de aannemer opdracht gekregen tot het woon- en bouwrijp maken van grond. De UAV 1989 waren van toepassing. In het bestek was aangegeven dat sprake zou zijn van zwart siltig zand.

In de praktijk bleek het klei/leem. De grond was niet geschikt om riolering in aan te leggen. Daarom moest de aannemer de grond afvoeren en schoon zand daarvoor in de plaats storten. Het zal geen verbazing wekken dat daarmee extra kosten waren gemoeid. Voor wiens rekening kwamen die kosten?

Arbiter wijst op de RAW-systematiek. Die systematiek betekent dat de aanneemster uit mag gaan van de juistheid van het bestek. Zij hoeft immers slechts uit te voeren wat in dat bestek is voorgeschreven.

Dat betekent dat aanneemster ook uit mag gaan van de juistheid van de omschrijving van de grondsoort en de daarover door opdrachtgeefster verstrekte informatie. Dat betekent, dat aanneemster ook niet gehouden was nader onderzoek te doen naar de samenstelling van de grond.

Opdrachtgever wees nog op de waarschuwingsplicht (artikel 7:754 BW) van de aannemer. Uit boorstaten die bij het bestek zaten bleek volgens opdrachtgever namelijk een bijmenging van silt in de grond. Met dit verweer maakte de arbiter korte metten: als die boorstaten al aanleiding zouden hebben gegeven tot nader onderzoek, dan lag de plicht daartoe op grond van de RAW-systematiek op opdrachtgeefster zelf, en niet op aanneemster.

De les die uit deze uitspraak kan worden getrokken is eenvoudig: als de grondsoort afwijkt van de grondsoort zoals die in een RAW-bestek is beschreven, heeft de aannemer in beginsel gewoon recht op bijbetaling. Schending van de waarschuwingsplicht wordt niet snel aangenomen.

Raad van Arbitrage 8 december 2015, geschilnummer 35.108.

 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar