Spanningsveld tussen werknemersprivacy en medische informatie

Leestijd 4 minuten

Regelmatig ontvangt PlasBossinade vragen van cliënten over het spanningsveld tussen enerzijds de privacy van de werknemer en anderzijds de medische situatie van de werknemer die arbeidsongeschikt is. Soms kunnen hierover onduidelijkheden ontstaan waardoor een werkgever, ook al is het gevoelsmatig, niet goed kan beoordelen of de werknemer volledig aan zijn re-integratie werkt.

Hoewel een grote groep werknemers niet geheimzinnig doet over medische kwalen waaraan ze lijden en dat vaak ook openhartig met de werkgever bespreken, is er ook een groep werknemers die niets prijs wil geven over de eigen medische problematiek. Werkgevers kunnen dat als vervelend ervaren, omdat er dan een puzzelstukje in de ‘big picture’ ontbreekt. En daardoor ontstaan soms misverstanden en wederzijds onbegrip.

Privacy werknemer

Indien de werknemer niet bereid is iets over zijn medische toestand aan de werkgever mee te delen, kan hij daartoe niet worden verplicht. Dit valt onder de privacy van de werknemer.

Dit houdt echter niet in dat een werknemer zich ten opzichte van de bedrijfsarts zomaar op zijn privacy kan beroepen. De bedrijfsarts moet juist toegang hebben tot de medische gegevens om te kunnen vaststellen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. En indien dat het geval is, hoe de re-integratie moet worden ingezet. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat in de relatie tussen de werknemer en de bedrijfsarts discussie kan ontstaan over de reikwijdte van dezelfde privacy. De bedrijfsarts kan een medisch dossier van een werknemer opvragen, maar hiervoor heeft hij  wel  toestemming van de werknemer nodig. Er is een groep werknemers die bij een dergelijk verzoek aarzelend of afwijzend reageert, wat tot complicaties kan leiden met betrekking tot vaststelling van arbeidsongeschiktheid.

Opties werkgever

Wat zijn de mogelijkheden voor de werkgever als er een discussie ontstaat? De kantonrechter in Tilburg moest zich over deze vraag buigen. Uit de casus kan worden afgeleid dat de bedrijfsarts wel over een medisch dossier beschikte, maar dat hij graag telefonisch overleg wilde voeren met de behandelend specialist. Hiervoor heeft de bedrijfsarts toestemming verzocht van de werkneemster. Zij weigerde. Wel heeft de behandelend specialist van de werkneemster een mail gestuurd aan de bedrijfsarts met een aantal summiere opmerkingen over de toestand van de werkneemster, maar dat vond de bedrijfsarts onvoldoende.

De werkgever stelde zich op het standpunt dat de werkneemster weigerde mee te werken aan een door hem aangewezen deskundige, waardoor een loonsanctie kon worden toegepast en het loon van de werkneemster werd ingehouden.

De kantonrechter oordeelde dat van een werknemer mag worden verwacht dat deze meewerkt aan een onderzoek door de bedrijfsarts als het onderzoek bestemd is voor het vergaren van de benodigde informatie. De kantonrechter oordeelde dat in dat verband het de bedrijfsarts niet alleen mogelijk moet worden gemaakt om inzage te krijgen in het schriftelijk medisch dossier van de werkneemster, maar dat daarnaast ook mondeling overleg tussen de bedrijfsarts en de behandelaar mogelijk gemaakt moet worden. Nu de bedrijfsarts meende telefonisch overleg met de behandelend specialist nodig te hebben, was de werkneemster gehouden hieraan mee te werken en kon het dus niet worden opgelost door alleen een summiere mail van de behandelaar aan de bedrijfsarts.

Loonsanctie?

Mocht uw organisatie voor een dergelijk vraagstuk komen te staan, is het van belang te beseffen dat bij een loonsanctie de werkgever direct aan de werknemer ter kennis moet brengen dat er sprake is van gedrag dat een loonsanctie rechtvaardigt en dat deze sanctie wordt toegepast als de werknemer niet onmiddellijk met zijn gedrag stopt. Vanuit praktisch oogpunt verdient het ook aanbeveling om zelf bij bedrijfsartsen actief te informeren of een medisch dossier is verstrekt en/of één en ander voorspoedig verloopt. Uit mijn ervaring blijkt dat sommige werkgevers lang niet altijd weten dat er problemen zijn over de afgifte van een medisch dossier. Hoewel de bedrijfsarts dat zelf uit eigen beweging dient te melden, gebeurt dit niet altijd tijdig, waarmee kostbare tijd verloren gaat.

Als u meer wilt weten kunt u uiteraard reageren op dit blog of  contact met mij opnemen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar