Stelende werknemers en schuldbekentenis

Leestijd 3 minuten

In de praktijk komt het regelmatig voor dat werkgevers sterke vermoedens hebben dat een werknemer geld of bepaalde goederen verduistert. Vervolgens confronteert de werkgever de werknemer dan met deze vermoedens. Bij zo’n confrontatie gebeurt het vaak dat de werknemer een schuldbekentenis voorgeschoteld krijgt met het verzoek die te tekenen. Na een dergelijke schuldbekentenis volgt meestal ontslag op staande voet.

Sommige werknemers menen achteraf in bovenstaande situatie onder druk te zijn gezet om een schuldbekentenis te tekenen, waardoor opnieuw een discussie ontstaat over de waarde daarvan. Juridisch kan de werknemer proberen om een dergelijke schuldbekentenis te vernietigen bijvoorbeeld wegens misbruik van omstandigheden.

Recent zijn binnen één maand twee uitspraken verschenen van verschillende kantonrechters die een vergelijkbare kwestie op een andere manier beslissen.

Casus A

De kantonrechter Leeuwarden constateerde:

  • dat de werkneemster onvoorbereid het gesprek was ingegaan;
  • dat zij een verklaring uit vrije wil heeft ondertekend waarin ze schuld bekent;
  • dat in een dergelijk gesprek in het algemeen vaststaat dat en werkgever overwicht heeft, zeker als aan de zijde van de werkgever meerdere mensen aanwezig zijn;
  • dat gedurende een dergelijk gesprek werknemers zich vaak ongemakkelijk voelen, zeker bij beschuldigingen van diefstal.

Ondanks al deze aspecten leidde dat er niet toe dat er sprake is van een zodanige druk waardoor de schuldbekentenis niet meer juist zou zijn. Het feit dat de Officier van Justitie besloten heeft de zaak tegen de werkneemster te seponeren, betekende niet dat er geen sprake was van ontslag op staande voet. Immers, de juridische criteria bij strafvervolging zijn anders dan in het civiele recht bij ontslag op staande voet.

Casus B

De kantonrechter in Utrecht (ECLI:NL:RBNNE:2014:3036) constateerde dat de werkneemster met haar schuldbekentenis een duidelijke en ondubbelzinnige handeling heeft verricht, waarbij vaststaat dat:

  • de werkneemster niet van tevoren op de hoogte was gesteld van het gesprek en wat het onderwerp van het gesprek zou zijn;
  • de werkneemster tijdens dit gesprek voor het eerst geconfronteerd werd met het vermoeden dat zij geld heeft ontvreemd;
  • er sprake is van een ongelijkwaardige verhouding tussen partijen;
  • namens de werkgever drie personen aanwezig waren.

Dit alles bracht mee dat onder deze omstandigheden, zeker gezien de benarde positie waarin de werkneemster zich bevond, sprake is van een zodanige druk dat deze moet leiden tot de vernietiging van de schuldbekentenis. Wat betekent dat de werkgever alsnog de schade moet bewijzen. Het feit dat het gesprek enkele malen stilgelegd was om de werkneemster de mogelijkheid te gunnen om na te denken over de juistheid van de door haar afgelegde verklaringen, veranderde hier niets aan.

Vergelijkbare argumenten, verschillende conclusies

Hoewel elke zaak op zich staat en de desbetreffende rechter elke keer opnieuw moet kijken naar alle feiten die zich in een dergelijke zaak afspelen, valt hier op dat beide kantonrechters vergelijkbare argumenten noemen en toch tot verschillende conclusies komen. Wellicht speelde onbewust een belangrijke rol dat in de zaak van de kantonrechter Leeuwarden de schade veel lager was dan in de zaak van kantonrechter in Utrecht waardoor de kantonrechter in Utrecht wellicht wat kritischer was in de beoordeling van de kwestie.

Zo kan het dus zijn dat de schuldbekentenis de werkgever alsnog, althans qua omvang van de schade, weinig oplevert, mocht de rechter menen dat deze moet worden vernietigd.

Van belang is wel om te realiseren dat een bekentenis met betrekking tot het plegen van diefstal en daarom een dringende reden, mijns inziens minder snel achteraf ter discussie zal komen. Ook uit deze uitspraken blijkt dat rechters er vanuit gaan dat de diefstal is gepleegd, maar dat met betrekking tot omvang van de schade meer onduidelijkheid is. Dat blijven dus twee afzonderlijke aspecten.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar