Uitgebreidere transparantieverplichtingen voor medisch specialisten

Leestijd 3 minuten

Over de nieuwe gedragscode voor de zorg die op 1 januari van dit jaar is ingevoerd is al het nodige geschreven. Deze Governancecode Zorg 2017 bevat 7 principes, uitgewerkt in gedragsregels die bestuurders en toezichthouders van zorgorganisaties moeten toepassen. Zij moeten daar transparant over zijn en zich verantwoorden over de keuzes die zij maken. De Governancecode Zorg bevat geen specifieke verplichtingen voor medisch specialisten en andere zorgprofessionals.

Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Op 1 januari 2017 is er echter ook een andere gedragscode aangepast die wél specifieke verplichtingen voor medisch specialisten met zich mee brengt. Ik doel op de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (kortweg de GMH Code).

Aan deze gedragscode zijn bepalingen toegevoegd die medisch specialisten voortaan verplichten om transparantie te betrachten over bepaalde afspraken met leveranciers van medische hulpmiddelen. Deze afspraken worden vanaf 1 januari 2017 openbaar gemaakt in het Transparantieregister Zorg. Het register is voor iedereen online te raadplegen (http://www.transparantieregister.nl).

Voor cardiologen en orthopeden gold dit overigens al vanaf 1 januari 2016, als onderdeel van een pilot ter voorbereiding op de aanpassing van de GMH Code. Nu geldt het voor alle zorgprofessionals die als arts zijn opgenomen in het BIG-Register, met uitzondering van huisartsen.

Vertrouwen en inzicht in handelswijze

De uitbreiding van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen moet bijdragen in het vertrouwen van patiënten dat een bepaald medisch hulpmiddel op zorginhoudelijke gronden en niet om commerciële redenen wordt geadviseerd. Het openbaar maken van de bedragen die de leveranciers aan de zorgprofessional betalen draagt hieraan bij.

Ook moet de aangepaste gedragscode zorgen voor meer inzicht in de handelswijze van de leveranciers van medische hulpmiddelen. Zij hebben een machtige positie binnen de zorgsector en zijn zelfs de absolute grootverdieners in de zorg. Het vermelden van hun afspraken met zorgprofessionals zorgt ervoor dat zij daarop indien nodig zijn aan te spreken.

Registreren interacties

De GMH Code  noemt de afspraken tussen de zorgprofessional en de leverancier ‘interacties’. Er zijn twee soorten interacties die geregistreerd moeten worden. Ten eerste gaat het om afspraken waarbij de arts voor bepaalde diensten een vergoeding ontvangt van de leverancier. Daarnaast dienen gesponsorde activiteiten, waarbij de zorgprofessional financiële ondersteuning ontvangt van de leverancier, te worden aangegeven.

Voor registratie in het Transparantieregister Zorg geldt een drempelbedrag. Als het totaalbedrag dat op jaarbasis met de interactie is gemoeid lager is dan € 500, dan hoeft dit niet te worden gemeld.

De openbaarmakingsverplichting geldt overigens niet alleen voor de individuele medisch specialist, maar ook voor het eventuele samenwerkingsverband waarvan hij of zij deel uitmaakt. Als bijvoorbeeld een artsenmaatschap een interactie met de leverancier aangaat, dan moet ook deze worden gemeld aan het Transparantieregister Zorg. Datzelfde geldt als deze afspraken worden aangegaan via een apart daartoe opgerichte vennootschap.

De zorginstelling is verplicht om erop toe te zien dat de artsen, die onder hun verantwoordelijkheid werken, de Gedragscode Medische Hulpmiddelen naleven. Er zijn verschillende manieren waarop aan dat toezicht invulling kan worden geven.

Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse leveranciers van medische hulpmiddelen om de interacties te melden aan het Transparantieregister Zorg. Voordat de informatie in het register wordt openbaar gemaakt, wordt de arts in de gelegenheid gesteld om de gegevens te controleren. Bij buitenlandse leveranciers ligt de verantwoordelijkheid om de interacties te melden bij de medisch specialist zelf of het samenwerkingsverband waartoe hij of zij behoort.

Wilt u meer weten over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en de verplichtingen om bepaalde afspraken openbaar te maken, neem dan vrijblijvend contact op.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar