Update (IV) wijziging aanbestedingswet 2012

Leestijd 3 minuten

In eerdere artikelen en blogs hebben wij al een aantal wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012 (hierna te noemen: Aw), die per 1 juli 2016 in werking is getreden, toegelicht. In deze blog wordt wederom stil gestaan bij een wijziging in de herziene Aw. Meer concreet zal worden ingegaan op het Dynamisch aankoopsysteem (hierna te noemen: het DAS).

Dynamisch aankoopsysteem

Het DAS is een elektronisch proces voor het doen van gangbare aankopen van werken, leveringen of diensten, waarvan de kenmerken vanwege de algemene beschikbaarheid op de markt voldoen aan de behoeften van de inkopers.

Indien een aanbestedende dienst of een speciale-sectorbedrijf besluit in te kopen via het DAS, dan geldt het volgende.

Een aanbestedende dienst of speciale-sectorbedrijf kondigt aan gebruik te willen maken van een DAS. De looptijd van een DAS dient beperkt te zijn. Binnen de looptijd kunnen ondernemers die aan de gestelde eisen voldoen een indicatieve inschrijving doen, op basis waarvan de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf kan besluiten of de ondernemer zal worden toegelaten tot het systeem. Dat betekent dat elke ondernemer gedurende de looptijd van het DAS een verzoek tot toelating aan het systeem kan indienen. De aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf dient dit verzoek binnen tien werkdagen te beoordelen. De artikelen 2.144 tot en met 2.149 Aw bevatten een aantal aanvullende voorschriften met betrekking tot het DAS.

Gedurende de gehele looptijd van een DAS dient toetreding door nieuwe ondernemers die aan de eisen voor toelating tot het systeem voldoen open te staan. Dat betekent dat een aanbestedende dienst of een speciale-sectorbedrijf het aantal ondernemers in een DAS niet kan beperken door selectiecriteria toe te passen. Het is wel mogelijk om bepaalde uitsluitingsgronden en passende geschiktheidscriteria te stellen aan de ondernemers.

De aanbestedende dienst of een speciale-sectorbedrijf nodigt alle tot het DAS toegelaten ondernemers gelijktijdig en schriftelijk uit om een inschrijving in te dienen.

Vervolgens kunnen ondernemers hun inschrijving indienen. De termijn voor het indienen van een inschrijving moet ten minste tien dagen bedragen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot inschrijving.

Voordelen

Enkele voordelen van het DAS zijn dat alle ondernemers die tot het DAS zijn toegelaten uitgenodigd kunnen worden om in te schrijven op een specifieke opdracht van de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf en dat er een kortere doorlooptijd geldt van gangbare inkopen nadat het DAS is ingesteld.

Nadelen

Als nadelen van het DAS kunnen worden genoemd dat een aanbestedende dienst of een speciale-sectorbedrijf mogelijk veel offertes zal ontvangen wanneer veel ondernemers tot het DAS zijn toegelaten, wat tot een verhoging van de administratieve last kan zorgen. Verder is het DAS beperkt bruikbaar, het is namelijk alleen mogelijk om het DAS in te stellen voor gangbare aankopen, waarvan de kenmerken wegens de algemene beschikbaarheid op de markt voldoen aan de behoeften.

Overigens is het zo dat een DAS aanbesteed moet worden indien de geraamde waarde van alle voor de totale duur van het systeem voorgenomen overheidsopdrachten de drempel overschrijdt.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, dan kunt u terecht bij Team Aanbestedingsrecht van PlasBossinade.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar