Wie niet klaagt wordt overgeslagen

Leestijd 2 minuten

Bij een aanbesteding zijn vaak de belangen van veel partijen betrokken. Wanneer een ondernemer lang wacht met het kenbaar maken van zijn bezwaren tegen de gestelde eisen, kunnen zowel de aanbesteder als andere ondernemers onnodig kosten maken; de aanbesteder aan de uitvoering van de aanbestedingsprocedure en ondernemers aan het maken van een aanbieding. Bovendien gaat kostbare tijd verloren, als een opdracht opnieuw moet worden aanbesteed. Een recent vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant bevestigt nog maar eens dat een ondernemer er verstandig aan doet zich proactief op te stellen.

Oordeel voorzieningenrechter

Deze zaak betrof een openbare aanbesteding van een raamovereenkomst voor het onderhoud van rioleringen in drie gemeenten. Een ondernemer had meerdere klachten over de aanbestedingsstukken. Zo vond hij onder meer dat er onvoldoende informatie was verstrekt over de bestaande situatie en dat de besteksposten onvoldoende kostenhomogeen waren omschreven (kostenhomogeen wil zeggen dat de factoren die de eenheidsprijs beïnvloeden voor de gehele opgegeven hoeveelheid gelijk zijn). De ondernemer had tijdens de gebruikelijke inlichtingenronden 63 vragen gesteld, maar daarin geen bezwaren geuit. Pas één dag voor het sluiten van de inschrijvingstermijn bracht hij de aanbesteder daarvan schriftelijk op de hoogte.

Deze handelswijze kan duidelijk niet op de sympathie van de voorzieningenrechter rekenen. De voorzieningenrechter overweegt dat de aanbestedingspraktijk en hij zelf niet zitten te wachten op ontevreden gegadigden die pas enkele uren voor het sluiten van de inschrijvingstermijn komen nakaarten over een eerder gesignaleerde fundamenteel ondeugdelijke opzet van de aanbesteding. Van ondernemers mag een proactieve houding worden verwacht. Het ligt op de weg van belangstellende ondernemers bezwaren aan de orde te stellen in een stadium waarin deze kunnen worden gecorrigeerd met zo weinig mogelijk gevolgen voor het verloop van de aanbestedingsprocedure.

Tijdig klagen is belangrijk

De voorzieningenrechter vindt dat de klagende ondernemer te lang heeft gewacht met het kenbaar maken van zijn bezwaren. Toch gaat hij over tot een inhoudelijke beoordeling van de bezwaren, omdat de aanbesteder had toegezegd op dit punt geen verweer te zullen voeren en er in de aanbestedingsstukken onduidelijkheid bestond over de wijze van het indienen van een klacht. Het komt zelden voor dat een aanbesteder op voorhand verweren prijsgeeft. Voor ondernemers blijft het dus van groot belang eventuele bezwaren zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar