Spring naar inhoud
Contact

Bitcoin en btw

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Leen Hooites
Door Leen Hooites en Sharene van Daatselaar Al eerder is besproken hoe de bitcoin (en andere cryptovaluta) in de aangifte inkomstenbelasting wordt betrokken. Hieruit bleek dat het mogelijk is dat de actieve handel in bitcoins, onder omstandigheden, in box 1 belast wordt. Het Hof van Justitie EU (hierna: Hof) heeft zich in het Hedqvist-arrest uitgelaten over de vraag of de handel in bitcoins ook een belaste handeling is voor de btw.

Inwisselen traditionele valuta tegen bitcoins

De Zweedse Hedqvist wilde diensten aanbieden die bestaan uit het inwisselen van traditionele valuta tegen bitcoins en omgekeerd. Het inwisselen wordt via de website van zijn vennootschap, elektronisch, verricht. De vennootschap koopt de bitcoins rechtstreeks van particulieren, ondernemingen of op een internationale wisselmarkt. Vervolgens worden de bitcoins door de vennootschap op de wisselmarkt doorverkocht, dan wel opgeslagen.

De prijs voor deze wisseldienst wordt vastgesteld aan de hand van de prijs die op een specifieke wisselmarkt geldt en vermeerderd met een bepaald percentage. Het verschil tussen de aankoop‑ en verkoopprijs vormt de winst voor de vennootschap van Hedqvist. Deze vennootschap brengt geen andere kosten in rekening.

HvJ EU 22 oktober 2015, C-264/14 (Hedqvist)

Het Hof stelt vast dat het inwisselen van traditionele valuta tegen bitcoins (en omgekeerd), het verrichten van een dienst onder bezwarende titel is, omdat het hierbij gaat om de uitwisseling van verschillende betaalmiddelen en er een rechtstreeks verband bestaat tussen de door Hedqvist verleende dienst en de door hem ontvangen tegenprestatie. Dit verband bestaat uit de marge die wordt gecreëerd door het verschil tussen enerzijds de prijs waartegen hij valuta inkoopt en anderzijds de prijs waartegen hij deze verkoopt aan zijn klanten. In beginsel valt het aan- en verkopen van bitcoins dan ook onder handelingen die aan heffing zijn onderworpen in de zin van de btw-richtlijn.

Echter, het Hof oordeelde dat de handel in bitcoins onder de vrijstelling van artikel 135, lid 1, onder e van de btw-richtlijn valt. Deze vrijstelling ziet op "handelingen betreffende deviezen, bankbiljetten en munten die als wettig betaalmiddel worden gebruikt". Het doel van deze vrijstelling is het verhelpen van moeilijkheden in verband met de vaststelling van de belastbare grondslag en het bedrag van de aftrekbare btw, die ontstaan bij de belasting van financiële handelingen. De moeilijkheid ligt in deze casus in de woorden "wettig betaalmiddel". Hoewel het redelijk kan zijn om bitcoin als een soort valuta te beschouwen, is het duidelijk geen wettig betaalmiddel. Noch Zweden, noch enig ander land in de wereld accepteert het als zodanig. Het Hof heeft hieromtrent beslist dat de vrijstelling van artikel 135, lid 1, onder e btw-richtlijn zich niet beperkt tot de in de EU geldende valuta, maar dat alle regulier geaccepteerde betaalmiddelen hieronder vallen. Doordat bitcoins in het handelsverkeer worden geaccepteerd, nemen zij dan ook de status aan van een zuiver betaalmiddel met dezelfde betaalfunctie als traditionele valuta. Uit de context en de doelstelling van deze vrijstelling kan worden afgeleid dat deze bepaling gedeeltelijk zou worden uitgehold indien zij aldus wordt opgevat dat zij enkel is gericht op handelingen die betrekking hebben op de traditionele valuta.

Conclusie

Het inwisselen van bitcoins tegen wettige betaalmiddelen geldt als een financiële transactie en is derhalve vrijgesteld van btw, aldus het Hof.

Heeft u vragen omtrent de fiscale aspecten van bitcoins? Het blockchainteam van PlasBossinade helpt u graag hierbij.