Spring naar inhoud
Contact

Ingebruikname als oplevering

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Peter Bluemink
Recent heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw nog maar eens besloten dat de ingebruikname van een werk niet zomaar als oplevering in de zin van de UAV dient te gelden. Daar waar veelal wordt aangenomen dat de ingebruikname van een ‘werk’ impliceert dat dit werk is opgeleverd, hoeft dit dus niet zo te zijn. Het belang van een oplevering in de UAV wordt gevormd door de rechtsgevolgen die in paragraaf 10 UAV aan oplevering worden verbonden; zo gaat het risico van het werk in beginsel over op de opdrachtgever. Meer van belang (voor onderhavige zaak) is de boete die een aannemer verbeurt, indien hij te laat oplevert.

Opname en oplevering

Op 10 juli 2014 had een eerste opname van een deel van de woning van de opdrachtgever plaatsgevonden. Daarvan is door Vereniging Eigen Huis een rapport getiteld ‘Opnamerapport’ gemaakt, waarna de opdrachtgever de woning in gebruik nam. Vervolgens heeft op 10 oktober 2014 weer een opname plaatsgevonden, waarna op 27 oktober 2014 een proces-verbaal van oplevering werd opgesteld, waarin is vastgelegd dat de oplevering op die dag heeft plaatsgevonden. Het rapport is door beide partijen ondertekend. De opdrachtgever stelde zich nadien op het standpunt dat te laat was opgeleverd, reden waarom hij een korting vorderde van de aannemer. De aannemer stelde zich echter op het standpunt dat al (veel eerder) was opgeleverd en maakte daarom aanspraak op extra betaling.

Te laat opgeleverd?

De arbiters overwegen dat partijen in de aannemingsovereenkomst geen deelopneming zijn overeengekomen. Volgens de arbiters blijkt ondubbelzinnig dat partijen een opneming ten behoeve van de ingebruikneming van de woning door de opdrachtgever in de zin van § 10 lid 3 UAV 1989 hebben gedaan. Uit de laatste zin van die paragraaf blijkt volgens de arbiters duidelijk dat de daar bedoelde ingebruikneming en opneming van het werk, dan wel dat onderdeel, niet als oplevering wordt beschouwd.

Deze ingebruikname leidde dus niet tot een oplevering. De arbiters zien zich gesteund in deze overweging nu de aannemer zonder enig voorbehoud heeft getekend voor een oplevering op 27 oktober 2014. Omdat daarbij bovendien een proces-verbaal van oplevering is gemaakt, waaruit duidelijk blijkt dat opnames hadden plaatsgevonden op 10 juli en 20 oktober 2014, kon daaruit worden opgemaakt dat niet op die data is opgeleverd. Het werk is daarom opgeleverd op 27 oktober 2014, en daarmee 95 werkdagen te laat.

Ingebruikname betekent niet altijd oplevering

De les die uit deze uitspraak kan worden getrokken, is dat een werk – mits aan alle voorwaarden hiervoor wordt voldaan – vóór voltooiing in gebruik genomen kan worden door een opdrachtgever. Ingebruikname impliceert op zichzelf dus geen oplevering in de zin van § 9 en §10 UAV (1989 of) 2012. 

Raad van Arbitrage, 14 november 2016, nr. 35.544.