Spring naar inhoud
Contact

Korting: Per kalenderdag of per werkdag?

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Marijn Nuijens
Het is een vraag die nog al eens speelt. Moet de korting wegens te late oplevering per werkdag of per kalenderdag worden berekend? Daarover ging het ook in de hier te bespreken uitspraak.

Zoals u wellicht weet, staat in § 42  lid 2 van de UAV 2012 dat de korting wegens te late oplevering € 60,-- (UAV 1989: fl. 75,--) per dag bedraagt.

De bepaling in onderhavig bestek luidde als volgt: “De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de UAV, bedraagt per kalenderdag: € 7.500,-- exclusief BTW”

De opdrachtgever vond dat dit betekende dat de korting over kalenderdagen verschuldigd was. De aannemer vond dat de korting slechts over werkdagen verschuldigd was. Wie heeft gelijk?

In deze uitspraak leggen arbiters de systematiek van de UAV op dit punt heel mooi uit. Arbiters beginnen met de vaststelling dat paragraaf 1 lid 1 UAV 1989 bepaalt dat onder dag wordt verstaan kalenderdag.

Dat betekent volgens arbiters dat overal waar in de UAV 1989 sprake is van een dag gelezen moet worden: kalenderdag. Dus ook in paragraaf 42 lid 2 UAV, zodat daar dus eigenlijk staat dat de boete ƒ 75,-- (UAV 2012: € 60,--) per kalenderdag bedraagt.

De besteksbepaling, die het eveneens heeft over kalenderdag, wijkt dus niet af van artikel 42 lid 2  UAV, aldus arbiters.

Arbiters overwegen vervolgens dat, omdat in de besteksbepaling verwezen wordt naar paragraaf 42 UAV, paragraaf 42 lid 3 UAV ook geldt. Dat artikel bepaalt dat geen korting wordt opgelegd voor na de opleveringstermijn verstreken dagen die geen werkdag zijn.

Eind van de riedel: de boete was alleen over werkdagen verschuldigd. Had de opdrachtgever dit per kalenderdag willen hebben, dan had hij in het bestek uitdrukkelijk van paragraaf 42 lid 3 moeten afwijken.

RvA 7 september 2015, geschilnummer 34.445