Spring naar inhoud
Contact

Motiveringsbeginsel in het aanbestedingsrecht: hoe zat dat ook alweer?

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Rima Jengibarjan
In de praktijk merken wij dat er veel onduidelijkheid is over de vraag wat een aanbestedende dienst al dan niet verplicht is te motiveren. Hieronder volgt een korte uiteenzetting.

Juridisch kader

Op grond van artikel 2.130 van de Aanbestedingswet (hierna: Aw) moet de mededeling van de gunningsbeslissing aan iedere betrokken inschrijver of betrokken gegadigde de relevante redenen voor die beslissing bevatten. Onder relevante redenen wordt in ieder geval verstaan de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving, alsmede de naam van de begunstigde.

De aanbestedende dienst dient dus bij de gunningsbeslissing uit te leggen om welke redenen voor een bepaalde inschrijver gekozen is en om welke redenen niet voor de overige inschrijvers gekozen is.

Indien men naar de parlementaire geschiedenis kijkt, dan moeten de volgende elementen in de motivering zijn opgenomen:

  • de bekendmaking van de eindscores van de betreffende afgewezen inschrijver(s) en van de winnende inschrijver;
  • de scores van de afgewezen inschrijver(s) op specifieke kenmerken en de reden(en) waarom op dat specifieke kenmerk eventueel niet de maximumscore is toegekend.

Puntentabel

Dat betekent dat het enkel overleggen van een puntentabel waaruit de gescoorde punten zouden blijken, onvoldoende is om aan de motiveringseisen uit artikel 2.130 Aw te voldoen. Ook in de rechtspraak is het voorgaande bevestigd. In de uitspraak van bijvoorbeeld het Gerechtshof Den Bosch van 1 december 2015 (ECLI:NL:GHSGSHE:2015:4943, r.o. 6.23) heeft het Hof geoordeeld dat de gunningsbeslissing inzicht moet geven in de kenmerken en voordelen van de winnende inschrijving. Daarbij heeft het Hof tevens geoordeeld dat het enkel overleggen van een puntentabel waaruit de scores van de andere inschrijvers zouden blijken daarvoor onvoldoende is.

Het Hof oordeelde ook dat uit het beginsel van transparantie (onder meer) wordt geëist dat de uiteindelijke beslissing zodanig dient te worden gemotiveerd dat inschrijvers de wijze van beoordeling moeten kunnen toetsen en kunnen controleren of de beoordeling de gunningsbeslissing rechtvaardigt.

Zo heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden (ECLI:NL:RBNNE:2014:1363), op 19 maart 2014 geoordeeld dat (naast het overleggen van een puntentabel) het geven van een summiere motivering van ieder subcriterium, nog steeds onvoldoende is voor het voldoen aan het motiveringsbeginsel. De motivering moet dusdanig zijn dat de wijze van beoordeling gecontroleerd kan worden en dus moet uit de motivering duidelijk worden waarom je eigen inschrijving een bepaalde score heeft behaald en wat de kenmerken en voordelen van de winnende inschrijving zijn, waardoor die een betere score heeft behaald. Ook de Commissie van Aanbestedingsexperts volgt deze gedachtelijn (Commissie van Aanbestedingsexperts advies nr. 326, 8 juli 2016 randnr. 5.4.4).

Zoals uit het voorgaande blijkt, kan de aanbestedende dienst niet voldoen met slechts een bekendmaking van een puntentabel en de motivering waarom de eigen inschrijving van de afgewezen inschrijvers niet het maximum aantal punten zou hebben behaald. De aanbestedende dienst dient in de motivering duidelijk uiteen te zetten waarom de inschrijver een bepaalde score heeft behaald en wat de kenmerken en voordelen van de winnende inschrijving zijn, waardoor die een betere score heeft behaald. Daarbij geldt dus ook dat een summiere motivering van ieder subcriterium nog steeds onvoldoende is.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met het team aanbestedingsrecht van PlasBossinade.