Spring naar inhoud
Contact

Na contractering is het aanbestedingsrecht uitgewerkt!

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Peter Hoekstra
Mag een aanbestedende dienst een contract tussentijds beëindigen en daarna dezelfde opdracht opnieuw in de markt zetten (zonder wezenlijke wijziging)? Deze vraag was voorwerp van geschil tussen een aanbestedende dienst en een ingeschakelde architect, waarover zowel de Commissie van Aanbestedingsexperts (Advies 431) en de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland intussen geoordeeld heeft.

De betreffende architect was niet blij met de door de aanbestedende dienst gewenste beëindiging, maar moest erkennen dat op grond van de wet en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden (de DNR) een opzegging van de overeenkomst wel mogelijk was. Toen de aanbestedende dienst evenwel een nieuwe opdracht in de markt zette, was de architect van mening dat de nieuwe opdracht niet wezenlijk verschilde van de oude opdracht. Daarom zou het de aanbestedende dienst niet vrij staan die opdracht opnieuw in de markt te zetten.

De aanbestedende dienst was van mening dat wel degelijk sprake was van een wezenlijk gewijzigde opdracht, maar dat het haar ook los daarvan vrij stond om de opdracht opnieuw in de markt te zetten. De architect gaf haars inziens een verkeerde uitleg of toepassing aan de regeling omtrent wezenlijke wijzigingen. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft zich hierover uitgelaten en geoordeeld dat de jurisprudentie die ziet op het zonder wezenlijke wijziging opnieuw in de markt zetten van opdrachten, betrekking heeft op aanbestedingsprocedures die voortijdig zijn beëindigd. 

Om favoritisme en willekeur te voorkomen is het een aanbestedende dienst in een dergelijk geval niet toegestaan om een aanbestedingsprocedure in te trekken (omdat de uitkomst haar niet bevalt c.q. zij aan een bepaalde winnaar niet wil gunnen), om vervolgens dezelfde opdracht weer in de markt te zetten. Dat zou niet eerlijk zijn tegenover de ‘winnaar’. Indien de nieuwe opdracht echter wezenlijk afwijkt van de oude opdracht, is geen sprake van dezelfde opdracht en wordt de ‘winnaar’ van de oude opdracht niet benadeeld.

Als naar aanleiding van eerdere aanbesteding echter wel een opdracht is verstrekt en deze opdracht wordt op een later moment tussentijds beëindigd, dan geldt voor de alsdan opnieuw in de markt te zetten opdracht niet dat deze wezenlijk moet afwijken van de oude opdracht. Naar het oordeel van de Commissie van Aanbestedingsexperts beoogd de besproken jurisprudentie de inschrijver te beschermen die een aanbestedingsprocedure zo goed als gewonnen had, maar die opdracht misloopt door het intrekken van de aanbestedingsprocedure door de aanbestedende dienst. Als de oorspronkelijke opdracht wel gewoon is verstrekt, worden de belangen van de winnende inschrijver beschermt door de voorwaarden van het gesloten contract zelf. Het aanbestedingsrecht is dan uitgewerkt. Aan de vraag of nu wel of geen sprake was van een wezenlijke wijziging kwam de Commissie van Aanbestedingsexperts dan ook niet toe.

In het kort geding dat ondanks de uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts nog volgde, stelde de architect dat de wezenlijke wijziging wellicht niet altijd een rol zou spelen in een situatie als de onderhavige, maar dat de aanbestedende dienst zelf zou hebben gemeend dat zij de oude opdracht zou moeten beëindigen omdat sprake was van een wezenlijke wijziging. Daarom zou in dit geval wel beoordeeld moeten worden of nu wel of geen sprake was van een wezenlijke wijziging. Als geen sprake zou zijn geweest van een wezenlijke wijziging zou de beëindigingsgrond immers wegvallen. De stellingen van de architect waren echter feitelijk onjuist (er was niet opgezegd omdat de aanbestedende dacht dat dat moest vanwege een wezenlijke wijziging), zodat de Voorzieningenrechter daar niet in mee is gegaan. Ook de Voorzieningenrechter was van oordeel dat als een overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd, een aanbestedende dienst dezelfde opdracht (zonder wezenlijke wijziging) opnieuw in de markt mag zetten.