Spring naar inhoud
Contact

Nieuw voor internationale handelsgeschillen: Netherlands Commercial Court (NCC)

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Jan Leo de Hoop
Als uw onderneming internationaal actief is en contracten sluit met partijen in andere landen, herkent u ongetwijfeld dat er naast de inhoudelijke afspraken altijd moet worden stil gestaan bij het toepasselijke recht en bij de manier waarop eventuele geschillen worden beslist.

Rechter of arbitrage?

Het is vaak onaantrekkelijk om te kiezen voor de bevoegdheid van de 'gewone' rechter, al was het maar omdat de procedure dan in de 'lokale' taal gevoerd moet worden. Uw internationale contractspartner zal meestal de Nederlandse taal niet machtig zijn en voor u geldt dat wellicht voor de taal van uw contractspartner. De Engelse taal is de meest gangbare taal in het internationale handelsverkeer en veel internationale contracten worden in het Engels opgesteld. Als er dan een geschil ontstaat, voeren partijen een procedure vaak ook het liefst in het Engels. Mede om die reden wordt in veel gevallen in contracten gekozen voor arbitrage door een (internationaal) arbitrage instituut, bijvoorbeeld de International Chamber of Commerce (ICC). Ook wordt wel gekozen voor een Engelstalige buitenlandse rechter, zoals in Engeland of de Verenigde staten.

Een keuze voor arbitrage heeft echter ook nadelen. Zo is de uitkomst van een arbitrageprocedure minder voorspelbaar, omdat arbiters meer vrijheid hebben bij het vormen van hun oordeel. Daarnaast zijn de kosten hoog, vooral omdat de vergoeding voor de arbiters betaald moet worden. En ook de keuze voor een Engelstalige rechter leidt vaak tot hoge kosten, vooral bij procedures in Engeland en de Verenigde Staten.

NCC heeft voordelen

Binnenkort kan in Nederland bij een nieuwe rechterlijke instantie in het Engels worden geprocedeerd: de Netherlands Commercial Court (NCC). Het wetsvoorstel  waarmee dit mogelijk wordt, is al aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting is dat het op korte termijn ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Dan kan de NCC van start gaan.

De NCC is een bijzondere kamer van de Amsterdamse Rechtbank (en in hoger beroep het Amsterdamse Gerechtshof). Partijen moeten wel uitdrukkelijk schriftelijk voor de NCC kiezen. Dergelijke speciale rechtbanken zijn er al in onder meer London, Dubai en Singapore. Straks dus ook in Amsterdam.

In de NCC zijn rechters en medewerkers werkzaam die specifieke deskundigheid en ervaring hebben in internationale geschillen en die de Engelse taal goed machtig zijn. Ook het vonnis zal Engelstalig zijn. De kosten van de procedure zijn weliswaar hoger dan bij een ‘gewone’ procedure, maar redelijk in vergelijking met arbitrage of rechterlijke instanties in Engeland of de Verenigde Staten. Bovendien hoeft in de meeste gevallen geen tolk te worden ingeschakeld en kunnen de kosten van vertaling van processtukken vermeden worden. De NCC zal gebruik maken van moderne communicatiemiddelen.

De NCC past het Nederlandse procesrecht toe, dat bekend staat als efficiënt en pragmatisch. Ook is er ruimte voor maatwerk wat betreft de gang van zaken in de procedure en het bewijsrecht. Vonnissen van Nederlandse rechters kunnen in veel andere landen ten uitvoer worden gelegd op grond van internationale verdragen.

De verwachting is dat de NCC zal voorzien in de groeiende behoefte van internationaal actieve bedrijven om in Nederland bij de 'gewone' rechter in de Engelse taal en op een betrouwbare en efficiënte manier te kunnen procederen tegen redelijke kosten.