Spring naar inhoud
Contact

Ruilverkaveling blokkeert verjaring

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Saskia Frijling
Op 18 juli 2018 is beoordeeld door de Rechtbank Midden-Nederland welke gevolgen de ruilverkaveling heeft voor een beroep op bevrijdende verjaring.

De wettelijke basis van een ruilverkaveling

De Wet inrichting landelijk gebied biedt provincies de mogelijkheid om door herverkaveling een gebied opnieuw te verdelen in kavels en die aan eigenaren toe te delen. De (notariële) akte van toedeling geldt na inschrijving in de openbare registers voor de daarin omschreven rechten op de kavels/onroerende zaken als originaire eigendomsverkrijging. Een nieuw recht dus, waarvan het bestaan en de inhoud niet afhankelijk is van eerdere rechten. Oude rechten die voor de ruilverkaveling bestonden verdwijnen dus.

Wat speelde er?

Gedaagden hadden al tientallen jaren enkele bermstroken naast hun eigen percelen in bezit en meenden door bevrijdende verjaring daarvan eigenaar te zijn geworden.

In de akte van toedeling bij de ruilverkaveling werden deze bermstroken -als onderdeel van de openbare weg - aan een gemeente als eigenaar toebedeeld. Na de ruilverkaveling vorderde de gemeente dat de gedaagden de stroken grond zouden ontruimen. Volgens de gedaagden was de gemeente geen eigenaar geworden omdat de gedaagden niet in de ruilverkaveling betrokken waren geweest.

De rechtbank verwerpt dit verweer gelet op de originaire eigendomsverkrijging. Zowel een al voltooide verjaring als een voor de ruilverkaveling aangevangen termijn van verjaring blijft zonder betekenis als die niet in de akte van toedeling tot een toedeling van de eigendom leidt. Dat geldt ook als er in de feitelijke situatie van het perceel niets verandert.

Wel gaat na de originaire eigendomsverkrijging een nieuwe verjaringstermijn lopen. Omdat er na de ruilverkaveling nog geen 20 jaren waren verstreken, konden gedaagden zich niet op verkrijgende verjaring beroepen.

De les?

Wees alert op ruilverkavelingen in uw omgeving. Ook als uw eigen perceel niet in de ruilverkaveling zelf is betrokken, kan dit wel gelden voor naastgelegen stroken en/of daarmee samenhangende rechten. Denk bijvoorbeeld aan een (door verjaring verworven) recht van weg om via een ander perceel bij uw eigen perceel te komen.

Op grond van de wet worden ruilverkavelingen officieel bekend gemaakt en aangekondigd in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen. De gedaagden hadden daar kennelijk geen acht op geslagen en daarmee hun rechten in het kader van de ruilverkaveling verspeeld.

(Be)twijfelt u of er een ruilverkaveling bij u speelt? Ik kijk er graag met u naar.