ANBI-actualiteiten

18 juni 2015

Instellingen (voor bijvoorbeeld ontwikkelingswerk, ouderenhulp, natuur & milieu, etc.)  kunnen onder voorwaarden worden aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De aanwijzing als ANBI is gunstig voor zowel de instelling als degene die aan een ANBI een schenking wil doen of middels een erfstelling iets wil nalaten. ANBI’s hebben een maatschappelijke functie. Daarom heeft de fiscus ervoor gekozen de ANBI diverse fiscale voordelen te geven. Voor het eerst sinds jaren is de wetgeving op dit gebied per 1 januari niet gewijzigd. Dit betekent overigens niet dat er geen veranderingen zijn geweest. In dit artikel een aantal aandachtspunten voor in het bijzonder de bestuurders van ANBI’s.

Administratieve verplichtingen

De afgelopen jaren is het aantal administratieve verplichtingen voor ANBI’s flink toegenomen. Dit heeft er toe geleid dat veel (vooral kleinere) ANBI’s de handdoek in de ring hebben gegooid. Met name de door de staatssecretaris van financiën ingevoerde verplichting om een website bij te houden waarop bepaalde informatie moet staan (zoals  beleidsplan, namen van  bestuurders,  beloningsbeleid en financiële verantwoording), wordt als belastend ervaren. Deze verplichtingen zijn vooral ingegeven door de vertrouwenscrisis bij de Nederlandse bevolking ten aanzien van ANBI’s. Ook de eis van de verplichte publicatie voor 1 juli van de jaarstukken rust zwaar op de schouders van de gemiddelde ANBI-bestuurder.

(voormalige )ANBI’s die niet zitten te wachten op de administratieve verplichtingen, kunnen overwegen om over te gaan tot liquidatie met uitkering van het liquidatiesaldo aan een andere ANBI, zodat  geen schenkbelasting verschuldigd is.

Geen ANBI meer, toch informatieplicht

Naar aanleiding van de in 2014 ingevoerde verplichting om allerlei gegevens op internet te publiceren, heeft een groot aantal ANBI’s hun activiteiten overgedragen aan een andere grotere ANBI. Ook sommige private vermogensfondsen hebben verzocht om intrekking van de ANBI-status. Op grond van de wet zijn ook voormalige (in Nederland gevestigde) ANBI’s per 1 januari 2015 aan een aantal administratieve verplichtingen gebonden. Leveren de (bestuurders van) voormalige ANBI’s de gevraagde informatie niet aan, dan hebben zij kans dat er een bestuurlijke boete wordt opgelegd. In het buitenland gevestigde voormalige ANBI’s hebben voormelde verplichting niet. De informatieverplichting geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. De informatie over 2013 moest tussen 1 februari en 1 mei 2015 worden verstrekt en de informatie over 2014 voor 1 september 2015. Ook wanneer het boekjaar van de instelling afwijkt van het kalenderjaar moet de informatieverstrekking op kalenderjaarbasis plaatsvinden. ANBI’s met een afwijkend boekjaar worden daarom met een extra lastenverzwaring geconfronteerd.

Er is een uitzondering op de informatieverplichting, namelijk als het vermogen van de ANBI op het tijdstip van intrekking of bij het begin van het kalenderjaar waarop de informatie betrekking heeft, minder is dan € 25.000,-. Voor de berekening van het ANBI-vermogen dient het eigen vermogen van de instelling te worden verminderd met de bedragen die zijn besteed ter verwezenlijking van de doelstelling van de instelling.

Liquidatiebepaling

Op 22 juni 2012 verscheen de ‘Uitvoeringsregeling Geefwet’ in de Staatscourant. Deze regeling wijzigde ondermeer de eisen waaraan een ANBI moet voldoen. Een wijziging die in effect vooral symbolisch, maar in administratieve gevolgen zeer groot is, is de toen geformuleerde liquidatiebepaling die ANBI’s in de statuten moeten hebben staan. Sinds 2012 moet het liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een geregistreerde ANBI of een buitenlandse algemeen nut beogende instelling die een soortgelijke doelstelling heeft. Aangezien de meeste ANBI’s hun liquidatiebepaling hadden gebaseerd op de oude formulering, dienden vrijwel alle ANBI’s hun statuten te wijzigen. Deze lastenverzwaring leverde veel kritiek op. Het ministerie van financiën is hierin tegemoet gekomen door in de overgangsregeling van de Uitvoeringsregeling Geefwet op te nemen dat de gewijzigde liquidatiebepaling pas bij de eerste statutenwijziging na 22 juni 2012 hoefde te worden aangepast. Met grote regelmaat is de liquidatiebepaling echter niet juist of slechts gedeeltelijk juist in de statuten van een instelling opgenomen.

Het is  dus van groot belang dat bestuurders van ANBI’s (laten) controleren of de liquidatiebepaling van hun instelling juist in de statuten is opgenomen.

Check de ANBI-status

Van rust op het gebied van de algemeen nut beogende instelling is absoluut geen sprake en waarschijnlijk gaat hier op korte termijn geen verandering inkomen. Wenst u advies over de ANBI-status van uw instelling of wilt u  uw statuten laten controleren, neem dan contact op met mr. Ronald Schultinga.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar