Schade door baggerwerkzaamheden Waterschap; hoe verhalen?

09 januari 2014

Al eerder besteedden wij aandacht aan de verplichting om bepaalde werkzaamheden van een Waterschap te gedogen en de vraag of het Waterschap daardoor veroorzaakte schade moet vergoeden ('Onteigening of gedogen' door advocaat Elzelou Grit). Tot die verplichtingen behoort ook het ontvangen van schone baggerspecie die vrijkomt bij normale baggerwerkzaamheden. De eigenaar van de aanliggende gronden heeft de verplichting om die specie op zijn land te ontvangen en vervolgens te verspreiden of op te ruimen. Dat kan leiden tot kosten aan de zijde van de ontvanger. Wie betaalt die?

De uitspraak

Daarover ging een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 11 december 2013 (ECLI:NL:RBMNE:2013:7257). De rechtbank stelt in de eerste plaats vast dat het Waterschap op grond van artikel 5:23 Waterwet gerechtigd is om de baggerspecie te deponeren op aanliggende gronden. Daar is niets onrechtmatigs aan, mits uiteraard die baggerspecie niet verontreinigd is. Voorts moet de beheerder van de aanliggende gronden 48 uren van tevoren schriftelijk worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Tenslotte moet het gaan om “regulier onderhoud”. Aan die voorwaarde was voldaan.

Geen onrechtmatige daad. Toch schade vergoeden?

Er is dus geen onrechtmatige daad van het Waterschap. Maar ook bij rechtmatig overheidsoptreden moet de overheid soms schade vergoeden (zie daarover 'Schade door rechtmatig overheidshandelen' door advocaat Robert van der Velde). De Waterwet kent voor deze “rechtmatige overheidsdaad” een specifieke regeling, namelijk artikel 7.14 Waterwet. Die regeling komt erop neer dat het Waterschap op verzoek een besluit moet nemen over het al dan niet vergoeden van schade. Daartegen staat vervolgens beroep bij de bestuursrechter open. In de zaak die leidde tot de rechtbankuitspraak van 11 december 2013 had de eigenaar zijn vordering ingediend bij de civiele rechter; de verkeerde rechter dus. Daarom werd zijn vordering niet-ontvankelijk verklaard.

Uiteindelijk eindigde de gedupeerde dus met lege handen. Van een onrechtmatige daad was geen sprake. En voor zover de claim was gebaseerd op rechtmatige daad, zat hij bij de verkeerde rechter.

Conclusie

Bij schadeclaims tegen de overheid moet altijd goed worden bekeken welke procedure moet worden gevolgd (dagvaarding of het aanvragen van een besluit) en bij welke rechter men terechtkomt (bestuursrechter of civiele rechter). Een verkeerde rechtsgang kost veel geld, maar levert uiteindelijk niets op.

Mocht u over de inhoud van de uitspraak vragen hebben of meer informatie wensen over het onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Robert van der Velde.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar