Betaalde woonlasten voor ex-partner: aftrekbare onderhoudsverplichting?

07 september 2015

Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft een uitspraak gedaan over de aftrekbaarheid van betaalde woonlasten van de echtelijke woning: deze werden slechts beperkt in aftrek toegestaan als aftrekbare onderhoudsverplichting.

Woonlasten

Man en vrouw leefden vanaf mei 2006 duurzaam gescheiden en in 2008 werd de echtscheiding tussen hen uitgesproken. Zij waren samen eigenaar van de voormalige echtelijke woning en schuldenaar van de op de woning rustende hypotheekschuld. De vrouw bleef in de woning wonen, terwijl de man de woonlasten voor zijn rekening nam. In de echtscheidingsbeschikking was vastgelegd dat de man bij wijze van voorlopige voorziening de woonlasten van de woning zou betalen. Dit betroffen de hypotheekrente, aflossing/verzekering en het eigenwoningforfait, totaal € 1.090 per maand. Omdat de man deze lasten voor zijn rekening nam wees de rechtbank in de echtscheidingsbeschikking het alimentatieverzoek van de vrouw af.

Aangifte

In de aangifte inkomstenbelasting 2009 bracht de man een bedrag van € 19.544 in aftrek als partneralimentatie. Dit bedrag bestond niet alleen uit de in de echtscheidingsbeschikking genoemde woonlasten, maar ook voldeed de man de kosten van gas, water en licht, telefoon/internet/televisie, gemeentelijke belastingen en een bijdrage ten behoeve van de dochter van de man en vrouw. Totaal betaalde de man € 1.629 per maand. De inspecteur accepteerde het in aftrek gebrachte bedrag van € 19.544 niet. Slechts een bedrag van € 689 (de helft van het eigenwoningforfait) werd geaccepteerd.

Geschil

De man en de inspecteur verschilden dus van mening over de vraag of het door de man betaalde bedrag van € 19.544 aangemerkt kon worden als onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 6:3, lid 1, aanhef en onder a, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Onderhoudsverplichtingen als bedoeld in dit artikel zijn periodieke uitkeringen en vestrekkingen op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting.

Onderhoudsverplichting

Het Hof oordeelde dat voor het bepalen van de onderhoudsverplichting uit moest worden gegaan van de maandelijkse woonlasten in de echtscheidingsbeschikking, te weten € 1.090. De helft van de woonlasten diende vervolgens te worden aangemerkt als (aftrekbare) uitgaven voor onderhoudsverplichtingen. De man en de vrouw waren namelijk beide nog eigenaar van de woning en schuldenaar van de aan de woning verbonden lasten. De man betaalde 50% van het deel van de vrouw en dat deel was aan te merken als een onderhoudsverplichting. De andere 50% vormde een betaling van het eigen aandeel van de man in de schuld van de woning. Een totaalbedrag van € 6.040 werd in aftrek toegestaan, in plaats van de aangegeven € 19.544.

Aanbeveling

Het is van belang te realiseren hoe betalingen tussen ex-echtgenoten fiscaal kunnen worden geduid. In dit geval was van belang dat het alimentatieverzoek van de vrouw was afgewezen en dat in de echtscheidingsbeschikking afspraken waren vastgelegd over de betaling van bepaalde woonlasten van de man. Daarvan was de helft aftrekbaar voor de man en al het meerdere niet. In dit geval was een bedrag van € 6.040 aftrekbaar als onderhoudsverplichting voor de man: dit zelfde bedrag is dan bij de vrouw belast als partneralimentatie.

Algemeen

Daarnaast geldt in zijn algemeen nog het volgende. De bijdrage van de man in de kosten van de dochter is voor de man per definitie niet aftrekbaar als onderhoudsverplichting voor de vrouw. Vanaf 2015 zijn overigens kosten voor het levensonderhoud voor kinderen niet meer aftrekbaar.

Ten aanzien van de eigen woning geldt dat de man de eerste twee jaar na het verlaten van de voormalige echtelijke woning zijn helft van het eigenwoningforfait dient aan te geven en de helft van de betaalde hypotheekrente in aftrek kan brengen. Woont de vrouw gratis in de woning, dan kan de man het eigenwoningforfait en de hypotheekrente van het deel van de vrouw in aftrek brengen als betaalde alimentatie. De vrouw dient in haar aangifte haar deel van het eigenwoningforfait aan te geven en het eigenwoningforfait van het deel van de man als in natura genoten alimentatie. De door de man betaalde hypotheekrente dient de vrouw aan te geven als alimentatie, en kan dit bedrag als eigenwoningrente weer in aftrek brengen.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar