De pre-pack: nieuw instrument voor herstructureringen

12 maart 2014

Steeds vaker wordt in de praktijk gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘pre-packcontructie’. Daarbij kan in stilte – voorafgaand aan het uitspreken van een faillissement – een doorstart worden voorbereid onder toezicht van een door de Rechtbank benoemde ‘stille bewindvoerder’. Direct na de faillietverklaring kan (als alles volgens de regelen der kunst verloopt) de doorstart dan worden gerealiseerd. Ook in Noord-Nederland is deze constructie recentelijk een aantal keren gebruikt: zo hebben Kraamzorg Groene Kruis, Heiploeg en PMF Delfzijl op deze wijze een doorstart gemaakt.

Pre-pack constructie: werkwijze 

De onderneming in zwaar weer verzoekt de Rechtbank om benoeming van een stille bewindvoerder, vooruitlopend op een faillissementsaangifte (die tegelijkertijd wordt gedaan). De onderneming beoogt hiermee om in stilte met de stille bewindvoerder (beoogd curator) een doorstart voor te bereiden en zodoende zo veel als mogelijk (in het belang van de schuldeisers of in het kader van bijzonder maatschappelijke belangen) de continuïteit te waarborgen.

In de praktijk komt de onderneming bij het verzoek tot benoeming van de stille bewindvoerder al met een doorstartplan, waarbij (meestal) een gelieerde (rechts)persoon de onderneming overneemt. Daarbij blijft veelal ook de werkgelegenheid (gedeeltelijk) behouden. In de fase van stille bewindvoering wordt dan getracht met de stille bewindvoerder tot overeenstemming te komen over de verkoopvoorwaarden (vooral voor wat betreft overname van personeel en de koopprijs). Deze stille bewindvoerder heeft immers de taak er op toe te zien dat de opbrengst van het actief in het belang van de schuldeisers wordt gemaximaliseerd.

Nadat de faillietverklaring wordt uitgesproken wordt de stille bewindvoerder benoemd tot curator. Ná faillietverklaring kan de onderneming ‘going-concern’ (zonder onderbreking van bedrijfsactiviteiten) worden verkocht door de curator. Dan wordt na de formele goedkeuring van de Rechter-commissaris de koopovereenkomst ondertekend en kan de doorstart worden afgewikkeld.

Voordelen van stille bewindvoering

Het toepassen van een traject van stille bewindvoering heeft een aantal specifieke voordelen ten opzichte van een plotseling faillissement. Zo zal doorgaans de continuïteit van de onderneming beter zijn gewaarborgd. Het afbreukrisico, bijvoorbeeld als gevolg van het weglopen van klanten en het staken van leveringen door leveranciers, is veel kleiner. Bovendien kunnen lopende projecten (zonder ‘tussenstop’) worden voortgezet. Voorts zal een curator bij een acuut faillissement ook tijd nodig hebben om zich een oordeel te vormen over de te verkopen activa. Door de (beoogd) curator al voor het faillissement de tijd te geven om in stilte een oordeel over de activa te vormen, kan de onderneming going-concern worden verkocht. Dat heeft een positief effect op de opbrengst. Voor de onderneming zelf is gunstig dat al voor faillietverklaring de zekerheid wordt verkregen dat na het faillissement de curator ook daadwerkelijk zal meewerken aan de doorstart.

In de praktijk blijken deze argumenten overigens niet altijd voldoende om de Rechtbank te overtuigen dat een stille bewindvoerder moet worden benoemd. In veel gevallen zal de onderneming moeten aantonen dat er bijzondere maatschappelijke belangen in het geding zijn. Deze belangen kunnen zeer divers van aard zijn, maar het kan bijvoorbeeld gaan om veiligheidsrisico’s in geval van faillissement, behoud van werkgelegenheid of continuïteit van zorgactiviteiten.

Wetsvoorstel

De pre-packconstructie is (nog) niet in de wet verankerd. De wetgever geeft inmiddels wel gehoor aan de oproep van de praktijk om daarin te voorzien en heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. Binnen afzienbare tijd komt minister Opstelten met een definitief voorstel voor aanpassing van de Faillissementswet.

Slot

Een pre-packconstructie biedt in de praktijk een goede aanvulling op de eigen aangifte tot faillietverklaring. Door een traject van stille bewindvoering kan het afbreukrisico worden beperkt en wordt veel tijd gewonnen, zodat onmiddellijk na faillietverklaring een doorstart is gerealiseerd. Een pre-pack vraagt wel een gedegen voorbereiding en specialistische kennis. Bovendien moet rekening worden gehouden met de ‘normale’ risico’s in geval van een faillissement.

PlasBossinade heeft de specialisten in huis die u kunnen adviseren over herstructurering en toepassing van een pre-packconstructie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Herman Brouwer.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar