Het eigendomsvoorbehoud in faillissement

25 januari 2016

Enige tijd geleden schreef Peter Bluemink een item over de verschillende manieren waarop, voordat een debiteur failliet gaat, een voorrangspositie bij de verdeling van het vermogen van de debiteur bedongen kan worden. Daarin werd onder andere het eigendomsvoorbehoud als mogelijkheid daartoe aangestipt. In de praktijk is gebleken dat vaak discussie ontstaat over de rechtsgeldigheid van een eigendomsvoorbehoud. Daarom wordt in deze bijdrage op schematische wijze uiteengezet op welke wijze een eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig wordt gevestigd en kan worden benut.

Eigendomsvoorbehoud, wat is het?

Eigendomsvoorbehoud houdt – kort gezegd – in dat een leverancier, ondanks afgifte van zijn zaak aan een koper, eigenaar van de verkochte zaak blijft tot de gehele koopsom door de afnemer is voldaan. Voldoet een afnemer (bijvoorbeeld) doordat hij failliet gaat niet aan zijn betalingsverplichtingen, dan kan de leverancier deze zaak, ondanks het faillissement van de afnemer, terugvorderen. De positie van een leverancier kan door middel van een eigendomsvoorbehoud aanzienlijk worden versterkt. Dit eigendomsvoorbehoud moet dan wel op juiste wijze zijn overeengekomen. Deze leverancier zal in ieder geval ook moeten aantonen dat het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van zijn geleverde zaak is overeengekomen.

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het door PlasBossinade ontwikkelde schema, waarin - ter verduidelijking - is weergegeven aan welke vereisten een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud - wil dat werking hebben - dient te voldoen.

Het is van belang om een eigendomsvoorbehoud voor, of bij het sluiten van een overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Dit kan ook bij algemene voorwaarden, maar voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden gelden aanvullende eisen. Slechts vermelding van de algemene voorwaarden op een factuur is bijvoorbeeld onvoldoende. De overeenkomst is dan immers al gesloten en in dat geval zijn de algemene voorwaarden (en daarmee het eigendomsvoorbehoud) niet van toepassing. Let in een dergelijk geval dus op dat uw algemene voorwaarden op juiste wijze zijn overeengekomen.

Een overeengekomen eigendomsvoorbehoud verliest zijn werking indien de zaak waar het eigendomsvoorbehoud betrekking op heeft, niet langer valt te identificeren of deel is uit gaan maken van iets anders. Het eigendomsvoorbehoud is dan rechtsgeldig overeengekomen maar terugvordering is niet meer mogelijk. Om discussies met uw debiteur (of de curator) te voorkomen is het daarom verstandig om uw geleverde zaken te voorzien van stickers en/of pakbonnen met duidelijke vermelding van uw gegevens. Daarbij moet een link gelegd kunnen worden tussen de onbetaald gelaten factuur en de betreffende zaak.

Mocht u vragen hebben over het opmaken van een eigendomsvoorbehoud of andere vormen van zekerheid dan kunt u contact opnemen met mr. Peter Bluemink.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar