Instemmingsbesluit gaswinning bekend: ook politieke beweging?

29 januari 2014

Vrijdag 17 januari maakte minister Kamp zijn ontwerp-instemmingsbesluit bekend in Loppersum. Hoewel er nog een aantal vraagpunten blijft bestaan, wordt duidelijk dat de gaswinning rondom Loppersum fors wordt teruggebracht. De winningscapactiteit over het gehele Groningen-veld neemt – afgezet tegen de al toegestane gemiddelde jaarwinningscapaciteit – nauwelijks af. Over een periode van vijf jaren wordt 1,2 miljard euro beschikbaar gesteld voor schadeherstel, het aardbevingsbestendig maken van woningen, en om leefbaarheid in het gebied te bevorderen.

Zienswijzen

Na formele bekendmaking van het ontwerp-instemmingsbesluit kan een ieder daarop een zienswijze inbrengen. Minister Kamp zal reageren op de ingebrachte zienswijzen en met inachtneming daarvan een definitief besluit nemen. In de komende periode voordat het definitieve besluit is genomen zal bovendien het politieke debat hierover worden gevoerd. Tegen het definitieve besluit staat beroep open bij de Raad van State in Den Haag.

Belangenafweging

In deze procedure op grond van de Mijnbouwwet worden allerlei aspecten afgewogen, waaronder de belangen van bewoners van het gebied dat invloed ervaart van de gaswinning en van de aardbevingen die hierdoor veroorzaakt worden. Verder moeten onder andere nadelige gevolgen voor het milieu en veiligheids- en schadeaspecten worden afgewogen. Het is om die reden dat minister Kamp een groot aantal onderzoeken heeft uitgezet die tot omvangrijke rapporten hebben geleid.

Juridische toetsing

Of en hoe deze aspecten precies zijn beoordeeld en of dat toereikend is geweest zal worden getoetst in de juridische procedure die volgt. Dát de gaswinning wordt gereduceerd verbaast niet erg; vergelijk de blog die ik daarover in november al schreef. Interessante vraag zal nu zijn of de door minister Kamp aangekondigde ‘reductie’ voldoende zal zijn gelet op de onzekerheden die blijven bestaan over de directe gevolgen van de aardgaswinning:neemt het risico op aardbevingen door de aangekondigde winningscapactiteit nu wel of niet substantieel af? Ook schade-asepcten zullen naar verwachting ruim de aandacht krijgen. Het winningsplan dient inzicht te geven in de veroorzaakte schade en de maatregelen die worden getroffen om schade te voorkomen. Veel inwoners van het gebied vinden de op dat vlak geboden ‘compensatie’ onvoldoende. Juridisch is interessant hoe dit compensatiebedrag zich verhoudt tot de veroorzaakte schade.

Kortom: het maatschappelijke debat is in volle gang, de politieke discussie wordt in de komende periode gevoerd en in de juridische procedure worden de messen geslepen. Het lijkt er op dat het ontwerp-instemmingsbesluit onvoldoende aan de wensen van veel inwoners van het gebied en aan de resultaten uit de onderzoeken tegemoetkomt.

Neem voor meer informatie contact op met mr. Jewan de Goede.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar