Buitenechtelijke relatie combineren met leidinggevende functie?

01 september 2014

Overspel

Heel af en toe wordt een arbeidsrechtelijke casus gepubliceerd die qua feiten zeer opvalt en tegelijkertijd uiteraard een bepaalde juridische connotatie heeft.

Een dergelijke zaak deed zich voor bij de kantonrechter Amsterdam. In casu was er sprake van een vrouwelijke vestigingsmanager van een kinderdagverblijf. Deze vrouwelijke vestigingsmanager heeft zelf een dochter die bij hetzelfde kinderdagverblijf werd opgevangen en die regelmatig door haar echtgenoot werd opgehaald.

Deze vrouwelijke vestigingsmanager kreeg een heimelijke buitenechtelijke relatie met een andere man. Om deze relatie voor haar echtgenoot te verbloemen vroeg zij aan in elk geval één van haar ondergeschikten haar een alibi te verlenen voor de dagen die zij met haar minnaar doorbracht. Ook andere ondergeschikten raakten op de hoogte van de buitenechtelijke relatie en hadden hierdoor moeite haar man, die regelmatig hun dochtertje kwam ophalen, tegemoet te treden.

Dit alles leidde tot onrust en afkeer van het personeel ten opzichte van de vestigingsmanager. Toen dit  uiteindelijk bij de werkgever bekend werd heeft hij de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Privé-aangelegenheden

Uiteraard is het privé-leven van iemand zijn eigen aangelegenheid; dat zijn nu eenmaal de elementaire grondrechten van een ieder. Echter in deze kwestie valt op dat de werkneemster haar privé-aangelegenheden zodanig wilde regelen dat het personeel,dat wil zeggen haar ondergeschikten daarbij betrokken raakten. Dit raakt de juridische aspecten van gezag en de voorbeeldrol die een leidinggevende zou moeten hebben, maar ook het nodige respect waarmee de leidinggevende met de ondergeschikten moet omgaan.

Wat vindt de Kantonrechter hiervan?

De kantonrechter in Amsterdam had weinig begrip voor de handelwijze van de vestigingsmanager. De kantonrechter oordeelde dat een leidinggevende die van haar ondergeschikten verlangt tegenover haar echtgenoot te gaan liegen, terwijl deze ondergeschikten bovendien in direct contact stonden met de bedrogen echtgenoot te ver gaat. Door haar privé-leven te delen met haar ondergeschikten op de manier waarop de leidinggevende dat heeft gedaan, heeft zij zichzelf het gezag ontnomen om op te treden als leidinggevende meende de Rechtbank. Juist dit ontbreken van gezag brengt een zodanige verandering in omstandigheden met zich mee date ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is. Gelet op het feit dat dit de vestigingsmanager volledig moet worden toegerekend, was er voor vergoeding geen plaats.

De essentie van deze uitspraak is dan ook niet gelegen in het smeuïge verhaal dat ten grondslag ligt aan deze casus, maar in het juridische uitgangspunt dat een leidinggevende bepaald gezag en geloofwaardigheid moet hebben om in die functie te opereren.

Vergelijkbare casussen

Ook eerder heeft het Hof Den Bosch (ECLI:NL: GHSHE:2013: 3356) geoordeeld dat een bedrijfsleider die contante betalingen van een klant verdoezelt terecht op staande voet is ontslagen, mede omdat hij door zijn handelen niet langer in staat is zijn functie op geloofwaardige wijze uit te oefenen.

Hetzelfde is terug te vinden in een zeer recent arrest van het Gerechtshof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2014: 1977). In de situatie waarin een vestigingsmanager ontslagen wordt wegens tanken in privé met de zakelijke pas. Het Hof benadrukt dat de voorbeeldfunctie van deze vestigingsmanager zwaarder weegt dan goed functioneren in het verleden en de geringe waarde van de ‘diefstal’.

Geloofwaardigheid en gezag

Uit deze uitspraken kan worden geconcludeerd dat iemand met een leidinggevende functie een bepaalde geloofwaardigheid en gezag moet kunnen hebben ten opzichte van ondergeschikt personeel, wil hij in die functie kunnen opereren. Op het moment dat deze geloofwaardigheid verdwijnt, en zeker in het geval dit komt door de handelwijze van de leidinggevende zelf, lijkt het erop dat rechters in de praktijk weinig ontvankelijkheid tonen voor de argumenten van de leidinggevende werknemers.

Als leidinggevende heb je in zekere zin niet alleen meer verantwoordelijkheid ten opzichte van je ondergeschikten maar ook ten opzichte van de rechter.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Damir Lacevic.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar