Mopperen op de baas

29 januari 2014

De grenzen aan de vrijheid van meningsuiting

Het zal je als bedrijf maar gebeuren: een boze (ex-)werknemer start een website onder de naam: [bedrijfsnaam]crimineel.nl. Op die site plaats hij vervolgens teksten met een zeer negatieve strekking en inhoud over zowel het bedrijf als de directeur. Verder nodigt hij het publiek uit op basis van zijn stukjes ook een oordeel te geven over het bedrijf en de directeur.

Zowel het bedrijf als de directeur worden door deze uitlatingen én de domeinnaam ernstig beschadigd. Mag dit of mag dit niet?

Botsing grondrechten

Juridisch gezien is hier sprake van de botsing van twee grondrechten. Namelijk het recht op vrijheid van meningsuiting enerzijds en het recht op bescherming van eer en goede naam anderzijds.

Het recht op vrijheid van meningsuiting vindt haar grens daar waar de eer en goede naam van een ander ontoelaatbaar wordt aangetast.

Wel mag:
De werknemer mag in beginsel, als geen geheimhouding is afgesproken, bekend maken dat hij is ontslagen en dat hij het daar niet mee eens is. Ook mag hij zich in beginsel kritisch uitlaten over zijn werkgever.

Niet mag:
Hij mag echter geen uitlatingen doen die feitelijk onjuist zijn. Halve waarheden en feiten die in een verkeerde context worden geplaatst waardoor deze een andere, onjuiste lading krijgen kunnen ook onder die noemer vallen.

Beledigende opmerkingen zijn eveneens uit den boze. Probleem is hier wel om objectief vast te stellen wat zodanig beledigend is dat het onrechtmatig is. Deze grenzen zijn erg persoonlijk. Bovendien gelden andere normen voor Bekende Nederlanders dan voor de gemiddelde man in de straat. Hoge bomen moeten meer wind kunnen verdragen.

Ook opmerkingen die feitelijk juist zijn kunnen onrechtmatig zijn, namelijk als zij onnodig en/of onnodig grievend zijn of op een opruiende en sensatiebeluste manier worden gebracht. Cést le ton qui fait la musique.

Belangenafweging

Tot slot zal een afweging van de betrokken belangen plaatsvinden. De persoon en functie van de partijen, eventuele maatschappelijke belangen (zoals bijvoorbeeld het zwaarwegende belang van een vrije nieuwsgaring door de pers), de persoonlijke belangen (zoals het belang om gevrijwaard te blijven van nare en onjuiste aantijgingen) zullen daarbij tegen elkaar afgewogen worden.

Domeinnaam

Het gebruik van andermans handelsnaam of merk in een domeinnaam voor een haat-site zal op bovenstaande gronden vaak onrechtmatig zijn én daarnaast mogelijk ook merk- en handelsnaaminbreuk opleveren.

Oordeel rechtbank

In het gegeven concrete voorbeeld werd het bedrijf met opzet duidelijk – en volstrekt ten onrechte - in verband gebracht met criminele activiteiten. Dit is uiteraard zeer schadelijk en niet geoorloofd.

Omdat de inschatting was dat de werknemer niet vanzelf zou ophouden met al zijn aantijgingen en hij niet aan sommaties voldeed is er door ons in overleg met de cliënt voor gekozen de rechter te laten ingrijpen.

De voorzieningenrechter heeft in kort geding (onder meer) de uitlatingen verboden en de werknemer verplicht de domeinnaam door te halen.

Voor meer informatie over de vraag of bepaalde publicaties al dan niet rechtmatig zijn kunnen u zich wenden tot Vivienne Verlinden-Masson.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar