Nietige bezoldigingsafspraak met statutair bestuurder

29 januari 2014

Een bestuurder van een B.V. die bij het einde van zijn dienstverband aanspraak maakt op achterstallig salaris wordt door de rechter met lege handen naar huis gestuurd. Bij zijn benoeming zou de bezoldigingsafspraak niet door het bevoegde orgaan zijn genomen. Het bezoldigingsbesluit is derhalve nietig. Enkele tips om deze complicatie te voorkomen.

Wie besluit wat?

De wet bepaalt dat de bezoldiging van een statutair bestuurder van een besloten vennootschap wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders of door een ander orgaan van de vennootschap dat in de statuten daartoe wordt aangewezen. Onder geleerden is een vooralsnog onopgehelderde discussie gaande over de vraag wat de gevolgen zijn indien aan deze regels niet strikt de hand is gehouden. In een onlangs gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het Gerechtshof het hierboven vermelde oordeel gegeven, maar is nog steeds geen einde gemaakt aan de discussie over de vele juridische vragen die over dit onderwerp nog bestaan. Zo is het de vraag of de algemene vergadering van aandeelhouders niet alleen het besluit moet nemen, maar ook namens de vennootschap de arbeidsovereenkomst aangaat, of dat een (andere) bestuurder uitvoering mag geven aan het intern door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen besluit.

Aanbevelingen

Dit lijkt misschien geneuzel, maar in de praktijk zijn, gelet op de onduidelijkheden die er zijn, richtlijnen nodig  hoe rechtsgeldige contracten met bestuurders moeten worden aangegaan. In verband met de onzekerheden die er zijn, verdient de volgende gedragslijn aanbeveling:

  1. Bij de benoeming van een statutair bestuurder dient er een schriftelijk besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders te worden opgesteld en ondertekend;
  2. Indien aan de bestuurder een bezoldiging toekomt (er zijn ook bestuurders zonder bezoldiging, dan is er geen arbeidsovereenkomst), dient in het aandeelhoudersbesluit expliciet te worden opgenomen dat de bezoldiging van de bestuurder luidt zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst die in concept aan het aandeelhoudersbesluit wordt aangehecht;
  3. Indien in de statuten is bepaald dat ook de overige arbeidsvoorwaarden door de algemene vergadering van aandeelhouders worden bepaald, is dat met de verwijzing naar de conceptarbeidsovereenkomst ook afgedekt;
  4. Indien een ander orgaan van de vennootschap bevoegd is tot vaststelling van de bezoldiging (en eventueel de overige arbeidsvoorwaarden, zie hiervoor), dan dient door dat andere orgaan een schriftelijk besluit te worden genomen waarin een en ander wordt vastgelegd;
  5. Het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders en/of het besluit van het andere orgaan dient een andere bestuurder van de vennootschap, en als die er niet is de te benoemen bestuurder, expliciet aan te wijzen als persoon die bevoegd is om de arbeidsovereenkomst namens de vennootschap te ondertekenen.

Nut van aanwijzing bestuurder

Met de aanwijzing van de andere bestuurder als persoon die bevoegd is tot ondertekening over te gaan, is tevens het risico afgedekt dat de algemene vergadering van aandeelhouders niet bevoegd mocht zijn om de overige arbeidsvoorwaarden vast te stellen. Ook daarover bestaat immers onduidelijkheid. Die bevoegdheid zou wellicht uitsluitend toekomen aan het bestuur (gevormd door de andere bestuurder) en door ondertekening door die bestuurder is aan die eis voldaan. In het geval er meerdere bestuurders in functie zijn, zou er nog een schriftelijk bestuursbesluit moeten worden opgesteld, zodat vaststaat dat het bestuur als zodanig rechtsgeldig heeft besloten. De net benoemde bestuurder neemt overigens niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over dit besluit.

Voorbeeld aandeelhoudersbesluit

Voor de meest voorkomende situatie, namelijk die waarin de algemene vergadering van aandeelhouders de bestuurder benoemt en de bezoldiging vaststelt, wordt hierbij verwezen naar een concept-aandeelhoudersbesluit dat kan worden gebruikt om het bovenstaande in de praktijk te brengen.

Voor nader advies kunt u contact zoeken met mr. Stefan Mak of één van de andere advocaten of notarissen van de sectie ondernemingsrecht.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar