Nieuwe en strenge regels voor veehouderijen

18 augustus 2015

Het platteland is er op 1 augustus 2015 weer wat ingewikkelder op geworden. Vanaf die datum geldt het Besluit emissiearme huisvesting. Dit besluit kent meer en strengere emissiewaarden voor veehouderijen dan zijn voorganger (het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij). Het oude Besluit zag slechts op ammoniak. De ammoniakeisen in het nieuwe besluit zijn aangescherpt. Het nieuwe besluit geeft daarnaast voor pluimveebedrijven ook regels voor de emissie van fijn stof (zwevende deeltjes).

Waarom een nieuw besluit?

Aanleiding voor het nieuwe besluit is de stikstofproblematiek in Natura-2000 gebieden. Die stikstofproblematiek staat regelmatig in de weg aan uitbreiding van bestaande veehouderijen. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet daarvoor een oplossing bieden. Het PAS voorziet in maatregelen die uiteindelijk zullen leiden tot een vermindering van stikstofemissie vanuit de landbouw. Het nieuwe besluit is een van deze maatregelen.

Daarnaast heeft de techniek rondom nieuwe stalsystemen niet stilgestaan. Deze nieuwe technische ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe emissiewaarden in het nieuwe besluit.

Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels?

Stallen die na 1 juli 2015 worden gebouwd zullen aan de nieuwe regels moeten voldoen. Wel geldt er een ingewikkelde uitgestelde werking voor vergunningen die zijn aangevraagd of verleend voor 1 juli 2015. Dan mag in principe nog volgens de oude regels worden gebouwd, maar dat moet dan wel gebeuren voor 1 oktober 2016 of binnen 15 maanden nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.

Bestaande stalsystemen moeten vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de nieuwe emissie-eisen.

Het Besluit emissiearme huisvesting betekent een ingrijpende wijziging van het voorheen geldende systeem. Het is van belang bij lopende aanvragen en pas verleende vergunningen extra alert te zijn en (niet) te lang wachten met bouwen. Daarnaast zullen alle veehouders moeten nadenken over de vraag hoe zij vanaf 1 januari 2020 aan de nieuwe emissiewaarden  gaan voldoen.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar