Nieuwe hoogspanning in Noord-Nederland

17 februari 2014

De Eemshaven wordt het stopcontact van Nederland. Als alle plannen doorgaan wordt in de Eemshaven circa 8000 MW aan energie geproduceerd, voldoende om de helft van Nederland van stroom te voorzien. Daarnaast komt in de Eemshaven door windmolenparken opgewekte elektriciteit aan land en zijn er verbinden met Noorwegen en Duitsland. De meeste elektriciteit wordt echter niet in Groningen, maar in West-Nederland gebruikt. Daarom is behoefte aan een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding vanuit de Eemshaven naar Ens (in de Noordoostpolder). Daar sluit de nieuwe verbinding aan op bestaande hoogspanningsinfrastructuur. Dat nieuw aan te leggen tracé heeft de naam Noord-West 380 Kv. Zie voor het voorkeurstracé en meer informatie www.noord-west380kV.nl. De Noord West 380kV wordt aangelegd door TenneT, het (overheids)bedrijf dat in Nederland verantwoordelijk is voor transport van elektriciteit.

Voorbereidingsbesluit

De eerste juridische stappen zijn gezet. Voor het voorkeurstracé is een voorbereidingsbesluit genomen. Dit voorbereidingsbesluit ‘bevriest´ een strook van circa 130 meter breed van de Eemshaven naar Ens, waarbinnen de nieuwe hoogspanningslijn zou moeten komen. Binnen deze strook mag niet worden gebouwd en zijn gebruikswijzigingen (bijvoorbeeld van agrarisch naar wonen) in principe uitgesloten.

Daarna volgt nog een lange procedure (Milieueffectrapport, Inpassingsplan) met veel inspraakmogelijkheden. Personen en bedrijven die van die inspraakmogelijkheden gebruik hebben gemaakt, kunnen tegen het definitieve Inpassingsplan beroep instellen bij de Raad van State. De Raad van State beslist in laatste instantie of de Noord West 380 kV er komt. Volgens de voorlopige planning zou de Noord-West 380 Kv in de periode vanaf 2015 tot 2019 worden gerealiseerd.

Schade bij aanleg en gebruik

380 kV-leidingen kunnen zowel bij aanleg als gebruik schade veroorzaken. Schade kan bestaan uit waardevermindering of bedrijfsmatige beperkingen. Als u te maken krijgt met de Noord-West 380 kV zal Tennet contact met u opnemen, bijvoorbeeld voor het sluiten van een overeenkomst voor het gebruik van uw grond of een zakelijk recht. Kunt u niet tot overeenstemming komen, dan kan de Minister een gedoogbeschikking opleggen waarin u wordt verplicht om hoogspanningsmasten op uw grond te gedogen. Indien u daardoor schade lijdt, dan wordt deze door TenneT vergoed.

Ook zonder masten op uw grond krijgt, kunt u schade lijden, bijvoorbeeld omdat uw woning minder waard wordt door een verminderd uitzicht of vrees voor gezondheidsrisico’s. De Noord-West 380 kV is zo ontworpen dat woningen, scholen, crèches en kinderdagverblijven zoveel mogelijk buiten de magneetveldzone liggen. Binnen de magneetveldzone zouden zich gezondheidsrisico’s kunnen voordoen, al is dat niet met zekerheid bewezen. Indien woningen binnen de magneetveldzone onvermijdelijk zijn, biedt TenneT aan om die woningen uit te kopen. Voor schade die bestaat uit waardevermindering buiten de magneetveldzone zijn afzonderlijke regelingen.

Woont u onder of in de buurt van het nieuwe tracé, of heeft u daar een bedrijf, neem dan de moeite om u tijdig te verdiepen in de plannen. Vaak is in overleg met TenneT veel mogelijk (maatwerk op perceelsniveau). Soms ook is het praktisch om samen met anderen (buurtgenoten, collega- bedrijven) op te trekken en gezamenlijk met TenneT te onderhandelen (en zo nodig te procederen). Mocht u tenslotte toch met schade blijven zitten, kijk dan eens goed naar de verschillende schaderegelingen die er zijn.

Wij hebben ervaring met dit soort onderhandelingen/procedures en met TenneT, en helpen u daar graag bij. Neem contact op met mr. Robert van der Velde voor meer informatie.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar