Ongewenste effecten van fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting

10 oktober 2013

De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt al snel aangevraagd vanwege de voordelen: verliezen van de ene vennootschap kunnen worden verrekend met de winst van de andere vennootschap(pen) en volstaan kan worden met één aangifte vennootschapsbelasting. In de praktijk blijkt echter onvoldoende aandacht te zijn voor (ongewenste) effecten van het aangaan en bestaan van een fiscale eenheid Vpb.

Vrijvalwinst belast bij aangaan fiscale eenheid Vpb

Bij het aangaan van een fiscale eenheid gelden waarderingsregels voor onderlinge vorderingen en schulden van de vennootschappen die de fiscale eenheid willen aangaan. Deze houden in, dat een vennootschap een vordering op een andere vennootschap moet stellen op de bedrijfswaarde (of, indien dat lager is, de nominale waarde), onmiddellijk voorafgaand aan het tot stand komen van de fiscale eenheid. De andere vennootschap stelt de schuld op dezelfde waarde. Dat pakte in de zaak die speelde voor het Hof Den Haag als volgt uit:

Een dochtervennootschap had een schuld op de balans aan haar moedermaatschappij van € 14,9 mio. Deze vordering stond bij de moedermaatschappij, onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop de fiscale eenheid tot stand kwam, op de balans voor € 762. De dochtervennootschap moest de schuld aan haar moedermaatschappij dus ook tegen deze waarde op de balans opnemen. Het resultaat was een (onvoorziene) belaste vrijvalwinst van bijna € 14,9 mio bij de dochtervennootschap. De dochtervennootschap heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Kortom: ga na wat de fiscale effecten zijn vóórdat een fiscale eenheid wordt aangegaan en stuur tijdig bij!

Civieljuridische gevolgen van de fiscale eenheid: risico’s en aandachtspunten

In de praktijk wordt weinig aandacht besteed aan de civielrechtelijke aspecten van de fiscale eenheid. U kunt daarbij denken aan de vraag hoe de interne draagplicht is geregeld en wat de risico’s zijn wanneer dat onvoldoende schriftelijk is vastgelegd in een compensatieovereenkomst.

Klik hier voor een uitgebreide notitie over het onderwerp ‘aandachtspunten fiscale eenheid vennootschapsbelasting’. En wanneer uw fiscale eenheid nog niet beschikt over een compensatieovereenkomst kan PlasBossinade voor een gereduceerd tarief zo’n overeenkomst voor u verzorgen.

Meer informatie? U kunt contact opnemen met Ina Elzinga-Snoek of Leen Hooites (050 - 521 43 33).

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar