Staatssteun, hoe zat het ook al weer?

10 oktober 2013

Gaat u als ondernemer en overheid een samenwerking aan? Sluit u een koopovereenkomst? Of gaat u samen een andere financiële transactie aan? Dan is het steeds de vraag of de staatssteunregels de voorgenomen transactie wel toestaan. Hoe zit het ook al weer?

Op basis van Europese regelgeving is het niet toegestaan dat een (decentrale) overheid voordelen aan ondernemers verschaft waardoor de concurrentie wordt vervalst. Subsidies waar iedereen gelijkelijk aanspraak op kan maken zijn dus geen probleem. Maar een specifieke bijdrage die aan één ondernemer ten goede komt is in beginsel wel een probleem. Tenzij er weer een beroep kan worden gedaan op een vrijstelling (waarover hierna meer).

Marktconforme prijs

Koopt of verkoopt u als ondernemer een stuk grond van of aan bijvoorbeeld een gemeente, dan moet er op gelijke wijze voor gewaakt worden dat u niet wordt bevoordeeld. De gemeente mag de grond niet aan u verkopen tegen een te laag bedrag en niet van u kopen tegen een te hoog bedrag. De prijs moet dus marktconform zijn. Door middel van een (staatssteun)taxatie kan worden vastgesteld wat een marktconforme prijs is. Overigens wordt onderkend dat marktprijzen fluctueren, dus een beperkte afwijking van de getaxeerde waarde is wel toegestaan.

Samenwerking in balans

Als u als overheid en ondernemer een samenwerking aangaat, dient ook beoordeeld te worden of die samenwerking voldoende gebalanceerd is. Tegenover iedere prestatie dient wederom een marktconforme vergoeding te staan. Als de overheid onder gelijke voorwaarden als marktpartij participeert, is er niets aan de hand. Als de overheid echter meer risico’s draagt dan een ondernemer zou doen (zonder bijpassende compensatie), dan wordt de ondernemer een voordeel toegekend dat als steun wordt aangemerkt. Bij de toetsing wordt dus het ‘market economy investor principle’ gehanteerd: zou een commerciële marktpartij de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden willen aangaan? Zo ja, dan zit je goed; zo nee, dan is het de vraag of de voorwaarden zijn toegestaan.

Voordeel voor ondernemer?

Indien er sprake is van een voordeel voor de ondernemer en dus van staatssteun, dan wil dat nog niet zeggen dat de transactie per definitie niet toegestaan zal zijn. De Europese Commissie heeft een veelheid aan vrijstellingen gepubliceerd op grond waarvan bijvoorbeeld lage steunbedragen worden toegestaan, steun voor specifieke sectoren wordt toegestaan of juist meer in het algemeen wordt omschreven welke steun acceptabel wordt geacht.

Vele wegen naar Rome

Bij sommige vrijstellingen is de betreffende steun op voorhand goedgekeurd. In andere gevallen moet de steun nog wel formeel worden goedgekeurd, maar weet u aan de hand van de vrijstellingen dus vrij zeker wat wel en niet wordt toegestaan. En zelfs als er geen vrijstelling van toepassing is, kunt u nog verzoeken de steun toe te staan. U moet dan motiveren waarom volgens u de concurrentie niet door de steun wordt vervalst of aannemelijk maken dat de effecten van uw voordelen weer aan uw afnemers en daarmee de markt ten goede komen. Er zijn dus vele wegen die naar Rome leiden, maar het is wel handig om de voordeligste route te kiezen.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Peter Hoekstra (hoekstra@plasbossinade.nl of 050 521 43 73).

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar